Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na dopravu

OP Doprava – Výzva č. 73 – Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy

highway-3392100__340

Hlavními podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou investice na pořízení hmotného majetku – nových přepravních jednotek schválených pro kombinovanou dopravu.

Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje

cable-cars-1246615__340

Hlavní záměrem dotačního programu „Podpora rekreační dopravy“ je rozšíření nabídky dosavadních služeb rekreační přepravy turistů, zkvalitnění stávajících služeb či jejich stabilizace a posílení udržitelnosti a dále také marketingová podpora nově vzniklých záměrů rekreační dopravy.

12. výzva OP Doprava – Zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy – České Budějovice

highway-1209547__340

Dotace na podporu rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na datech a službách družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.).

MAS Společná CIDLINA – OPZ – prorodinná opatření II.

baby-3369549__340

Dotace na podporu zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření II.

Dotace na podporu prorodinných opatření přispívajících ke slaďování pracovního a rodinného života, předcházejí sociálnímu vyloučení pečujících osob, včetně zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

PODPORA OPRAV A REKONSTRUKCÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – Jihočeský kraj

road-220058__340

Dotace na zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu stávajících místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav.

OP PPR Výzva č. 44 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy

traffic-3612474__340

Dotace na podporu nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu.

Město České Budějovice – 23. výzva – Modernizace přestupních zastávek a uzlů veřejné dopravy III

woman-69695__340

Dotace na rekonstrukci modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425- 2.

MAS Oslavka Výzva č. 4 – OPZ – podpora prorodinných opatření

swimming-pool-765312__340

Dotace na podporu prorodinných opatření obcí a dalších aktérů v oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.), která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám.

4. výzva MAS Horní Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření II.

family-838239__340

Dotace na zkvalitnění stávajících služeb či zajištění nových potřebných služeb pro pracující rodiče v oblasti péče o děti, které přispějí lepšímu sladění pracovního a osobního života.