Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na ekologii

Město Kolín – Žádosti o dotaci komise školské a mládeže

kolin-110123__340

Dotace bude zaměřena na společensko-sociální výchovu dětí a mládeže, zdravotní a dopravní výchovu, sportovní akce a volnočasové aktivity, ale bude i nápomocna i v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

Ekofond města Zlína Odborné ošetření dřevin

kromeriz_podzamecka11_67

Dotace na odborné ošetření vzrostlých dřevin na území města Zlína pro fyzické a právnické osoby je maximálně 20 000 Kč.

Ekofond města Zlína Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

shutterstock_155816618.jpg

Dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území statutárního města Zlína pro fyzické a právnické osoby činí 50 000 Kč.

OP ŽP Výzva č. 89 – Specifický cíl: 2.2 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

shutterstock_105337607.jpg

Dotaci na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech mohou získat obce, města, kraje, neziskové organizace a občanská sdružení či podnikatelské subjekty. Celková alokace na tuto výzvu je 500 000 000 Kč.

OP ŽP Výzva č. 106 – Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

stažený soubor

Cílem tohoto programu je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

OP ŽP – 7. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

shutterstock_87771382.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé (viz Příjemce podpory) na projekty, které jsou zaměřeny na odstraňování ekologických zátěží. Celková alokace programu je 560 000 000 Kč.

OP ŽP – 86. výzva, PO 3, SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

shutterstock_86017201.jpg

Dotaci mohou získat příspěvkové organizace na projekty, které jsou zaměřeny na odstraňování ekologických zátěží. Celková alokace programu je 300 000 000 Kč.

OP ŽP – 93. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_156571409.jpg

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení přirozené funkce krajiny. Celková alokace je 300 000 000 Kč.

OP ŽP – 48. výzva, PO 4, SC 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

shutterstock_155292674.jpg

Dotaci mohou získat žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na ochranu chráněných území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000. Celková alokace programu je 36 000 000 Kč.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty v Pardubicích

shutterstock_155816618.jpg

Město Pardubice oznamuje vyhlášení programu – podávání žádostí o dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty  v roce 2018. Program je určen k podpoře aktivit dětí i dospělých s trvalým bydlištěm v Pardubicích v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Preferovány jsou především akce a činnosti s výrazným eko-výchovným působením zvyšující ekologické povědomí dětí i veřejnosti, akce dlouhodobé s opakovaným dopadem, akce nesoutěžního charakteru.