Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní akce

Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji

concert-971027__340

Dotace na podporu drobných akcí a projektů neinvestičního charakteru, které zkvalitňují, podporují a rozvíjí kulturní a společenské dění v obcích a městech.

MAS Přemyslovské střední Čechy o. p. s. – Malý přemyslovský měšec

bike-775799__340

Dotace na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Město Mělník – Dotace na kulturní a volnočasové aktivity

concert-971027__340

Dotace na podporu kulturního a společenského života v Mělníku vycházející ze strategického dokumentu s názvem Program podpory kultury a umění ve městě Mělník se zaměřením na rozvoj občanské sounáležitosti a turistického ruchu.

Liberecký kraj – Program – Kulturní aktivity v Libereckém kraji

jested-606008__340

Dotace na podporu kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic.

Pardubický kraj – Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019

start-1590051__340

Program je zaměřen na podporu rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje prioritně s partnerskými regiony a podporu aktivit v dalších zahraničních regionech.

Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2019

wheelchair-952183__340

Účelem dotačního programu je finanční podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2019.

Město Liberec – Fond kultury a cestovního ruchu

liberec-205423__340

Dotace na podporu kulturních projektů na celém území města, jakou jsou například jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné počiny, umělecké performance aj., na zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace.

Grantový dotační program MAS Český les – Bavíme sami sebe

shutterstock_90430603.jpg

Cílem tohoto grantového dotačního programu je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které územně náleží MAS Český les, z. s..

Město Olomouc – Individuální dotace – Kultura

czech-republic-882172__340

Dotace na podpora kulturních organizací, týkající se pravidelné činnosti, jedná se především o náklady spojené s uměleckou činností, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie a další. Podpora vydávání periodických a neperiodických publikací týkajících se města Olomouce, jeho historie, osobností či tradic.

3.Výzva MAS Brána Písecka-IROP-Rozvoj komunitních center

shutterstock_150366119.jpg

Dotace přispívá na rozvoj veřejných víceúčelových zařízení sloužících k setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.