Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní díla

MK ČR – Akviziční fond

nepomucky

Finanční prostředky z Akvizičního fondu jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup. Dílo by dále mělo patřit mezi vývojově důležitá díla svého tvůrce, odpovídat nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a reprezentovat podstatný vývojový trend v současném umění.

Program restaurování movitých kulturních památek

integrovany regionalni operacni program

Ministerstvo kultury vyzvalo vlastníky kulturních památek k podávání žádostí o zařazení do programu, ve kterém je možné získat finanční příspěvky na restaurování movitých kulturních památek, zejména pokud se jedná o obnovu významných uměleckých děl, které se nachází v budovách jež jsou veřejně přístupné pro veřejnost k výchovně – vzdělávacím, kulturním nebo náboženským účelům.

Podpora distribuce zahraničních evropských filmů – projekt „Obchodní zástupce“

shutterstock_90811127.jpg

Dotace z dílčího programu MEDIA na podporu distribuce filmů v kinech prostřednictvím nadnárodního marketingu, budování značky (branding), distribuce a uvádění audiovizuálních děl.

1. Výzva na individuální projekty z Fondů EHP 2009 – 2014

shutterstock_136249811.jpg

Dotace na individuální projekty v programové oblasti č. 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví budou moci čerpat právní subjekty, které jsou vlastníkem či správcem kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národního památkového ústavu) nebo Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR. Podporované budou projekty zaměřené na obnovu nemovitého kulturního dědictví, dále projekty zabývající se movitým kulturním dědictvím, a také obnova Židovského kulturního dědictví. Alokovaná částka pro otevřenou 1. výzvu má být 393 mil. Kč.

Program MEDIA na podporu distribuce evropských filmů

Dílčí program MEDIA spadá pod program Kreativní Evropa a má za úkol podporovat evropský audiovizuální průmysl. Tato výzva se soustředí na podporu filmů v kinech prostřednictvím nadnárodního marketingu, budování značky, distribuce a uvádění audiovizuálních děl.

EHP a Norské fondy podporují obnovu kulturního dědictví v České Republice

V rámci programu Kulturní dědictví a současné umění v programové oblasti č. 16  Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví je vyhlášena nová výzva, která podporuje individuální projekty z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP). Prioritou EHP a Norských fondů 2009-2014 je posilování partnerství mezi českými subjekty a subjekty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Dotace jsou zaměřené na nemovité a movité kulturní dědictví a obnovu Židovského kulturního dědictví v České republice. Alokovaná částka pro otevřenou 1. výzvu je 393 mil. Kč.

PROGRAM CULTURE – oblasti podpory

V návaznosti na minulý článek o komunitárním programu Evropské unie Culture, se zde zaměříme detailněji na linii 2 tohoto programu, určenou k podpoře činnosti subjektů aktivních na evropské úrovni v oblasti kultury.

lavicka

Přehled oblastí podpory

 • 1.1 Dlouhodobé mezinárodní projekty
 • 1.2.1 Krátkodobé mezinárodní projekty
 • 1.2.2 Literární překlady
 • 1.3.5 Projekty ve třetích zemích (rok 2011 - Mexiko, rok 2012 - JAR)
 • 1.3.6 Evropské kulturní festivaly
 • 2 Podpora subjektů aktivních na evropské úrovni (sítě, vyslanci, platformy)
 • 3.2 Projekty subjektů činných v oblasti analýzy kulturní politiky

Podpora činnosti, Linie 2 (Operating grants )

Subjekty aktivní na evropské úrovni v oblasti kultury

Co je to Linie 2 (Strand 2) ?

 • Podpora subjektů aktivních na evropské úrovni v oblasti kultury
 • Doba trvání: finanční rok (=12 měsíců)
 • Výše podpory až 80% nákladů (strop financování – max 10% nárůst rozpočtu oproti předchozímu finančnímu období n-2
 • Předfinancování projektů až do výše 80%, v návaznosti na finanční zdraví žadatele

Roční podpora / Dohoda o partnerství (Annual grant/Partnership Agreement)

 • Každé 3 roky možnost žádat o víceletou podporu (naposledy v roce 2010 pro období 2011-2013)
 • Každoročně možnost žádat o roční podporu

3 kategorie oblastí podpory

Ambasador

Jde o organizace, které svým vlivem v oblasti kultury na evropské úrovni mají zřetelně schopnost být evropskými „reprezentanty“ evropské kultury a jako takoví mohou plnit svou úlohu evropských kulturních vyslanců. Toto základní kritérium je posuzováno experty z kulturní oblasti.

Příklady

 • The Chamber Orchestra of Europe  www.coeurope.org
 • Fundacio Centre International de Musica Antiga
 • Europe Jazz Network

Platformy

V rámci Evropského programu pro kulturu může být poskytnuta podpora organizacím, které se aktivně účastní strukturovaného dialogu s Evropskou komisí v rámci specifického postupu, i uskupením, která vytvářejí analýzu politiky podporující cíle Evropského programu pro kulturu.

Příklady

 • Platform for intercultural Europe
 • European House for Culture

Sítě

Jde o sítě prosazující kulturní zájmy, jež byly pověřeny svými členy a které zajišťují významné zastoupení určitých kategorií kulturních subjektů nebo kulturních oblastí na evropské úrovni. Sítě musejí existovat již nejméně jeden rok.

 • Reseau Europeen de Musique Ancienne

Předkládání žádostí

 • Termín: 15/09/2011
 • Délka trvání podpory: 12 měsíců
 • Online dostupný elektronický formulář – eForm + přílohy k eForm
 • Podání žádosti v jednom z 23 úředních jazyků EU

Kritéria výběru: 3 typy

 • Hodnotící kritéria
 • Výběrová kritéria
 • Kritéria způsobilosti

Kdo může žádat o podporu?

 • Společná výběrová kritéria pro všechny linie Programu Culture

 • Specifická kritéria pro linii 2

1. Způsobilí žadatelé

 • Veřejné nebo soukromé nezávislé organizace
 • S právní subjektivitou
 • Neziskové organizace
 • Sídlo v jedné z 31 zemí účastnících se programu
 • Legal mandate in the field of culture

Pozn. Fyzické osoby a orgány státní správy a samosprávy nejsou způsobilí žadatelé

Specifická výběrová kritéria pro linii 2 – Strand 2

Specifické podůínky pro každou z kategorií:

tabulka-culture-1

Jaká je výše podpory

 • Sítě a platformy až 120.000 €
 • Ambasadoři až 600.000 €
 • Výše podpory až 80% způsobilých výdajů

2. Výběrová kritéria

Operační kapacita žadatele, hodnocená na základě předložených životopisů a zpráv o činnosti.

Finanční kapacita žadatele, hodnocená na základě vlastního kapitálu žadatele a výkazu zisků a ztrát.

3. Hodnotící kritéria

 • 20% Evropská přidaná hodnota a evropský rozměr
 • 20% Relevance k cílům programu
 • 20% Profesionalita a kvalita předkládaného pracovního plánu
 • 15% Výstupy předkládaných aktivit
 • 15% Propagace výsledků
 • 10% Udržitelnost

Jak připravit rozpočet?

Žadatelé o podporu si mohou vybrat mezi dvěma typy rozpočtů:

Detailní rozpočet

 • Jedná se o klasický položkový rozpočet, formulář je dostupný společně s eForm na stránkách EACEA
 • Žadatel uvádí způsobilé i nezpůsobilé výdaje
 • Součástí rozpočtu je i výčet aktivit řešených subdodavatelsky

Paušální sazba

 • Zjednodušený výpočet podpory
 • Výše podpory podle počtu zaměstnanců subjektu a státu, v němž působí
 • Výhodné spíše pro větší organiizace s větším počtem vlastních zaměstnanců

Rozpočet dále musí být vyrovnaný na straně příjmů i výdajů. Musí být reálný, cena jednotlivých položek musí odpovídat cenám běžným v dané zemi. Výdaje realizované subdodavatelsky jsou omezeny na 50% žádané podpory. Výdaje realizované ve třetích zemích na 15% způsobilých výdajů projektu.

Proces hodnocení projektů

 • Kontrola způsobilosti žadatele a projektu
 • Hodnocení projektu odborníky z kulturní oblasti
 • Proposal by Evaluation Committee

Formuláře jsou dostupné online na: http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php

Máte další dotazy nebo hledáte pomoc pro úspěšné schválení projektu?

Napište nám na: culture@dotacni.info

Komunitární programy – Program CULTURE

Představení programu Culture

Vedle programů administrovaných na národní úrovni, mezi něž patří zejména sektorové a regionální operační programy, existují ještě takzvané programy komunitární. Hlavní rozdíl zde spočívá v tom, že projekty předkládané v těchto programech žadatel o podporu posílá přímo do Bruselu, kde probíhá celý administrativní proces jejich selekce. Předkladatel zde tedy nesoutěží o podporu pouze s projekty předkládanými subjekty z ČR, ale také ze všech dalších participujících států. Těmi jsou v případě programu Culture, kterému je zejména věnován tento článek, ještě kandidátské a potenciální kandidátské země EU a země Evropského hospodářského prostoru (EHP). Konkrétně se tedy vedle EU 27 jedná ještě o Lichtenštejnsko, Norsko a Island (EHP), Chorvatsko, Makedonii a Turecko (kandidátské země) a Srbsko a Černou horu (potenciální kandidátské země).

toto-neni-fotbalovy-mic

I přes tento široký geografický záběr však určitě není na místě se programu Culture, potažmo dalších komunitárních programů jakkoliv obávat a přenechávat prostředky, které jsou na ně vyčleněny, pouze starým členským státům. Úspěšnost se zde obvykle pohybuje kolem 30-40% podaných žádostí, což je s mnohými programy, administrovanými na národní úrovni, zcela nesrovnatelné. Také výše prostředků alokovaných na komunitární programy bývá velice zajímavá a v neposlední řadě žadatelé ocení například v programu Culture také možnost předfinancování až do výše 80% žádané podpory, což je určitě nesporná výhoda oproti národním programům u kterých bývá v naprosté většině dotace proplácena až zpětně.

Cíle programu Culture

Program Culture má tři základní cíle, kterým jsou podřízeny jednotlivé linie programu. Těmito cíli jsou:

 • Přeshraniční mobilita osob činných v oblasti kultury
 • Přeshraniční mobilita kulturních děl a produktů
 • Podpora mezikulturního dialogu

Oblasti na které lze získat dotaci z programu Culture

Jednotlivé linie, z nichž lze žádat podporu pro vlastní projekty jsou:

 • Podpora spolupráce subjektů činných v oblasti kultury (Cooperation projects)
 • Podpora literárních překladů (Literary translations)
 • Podpora činnosti subjektů činných v oblasti kultury (Support to cultural organisations)

Prostředky alokované EU na program Culture v programovém období 2007-2013 dosahují částky 400 mil. €. V roce 2010 pak celková částka na program Culture dosáhla výše 50 mil. €, což je cca 1,2 mld. Kč.

Žadatelé o dotaci z programu Culture

O podporu z programu Culture mohou žádat:

 • Veřejné nebo soukromé subjekty
 • Registrované v jednom z participujících států programu
 • Činné v kulturní oblasti
 • Neziskové subjekty, případně subjekty zabývající se neziskovou činností v kulturní oblasti

Příklady: galerie, orchestry, taneční a divadelní soubory, nadace, kulturní spolky, univerzity, municipality

Na co konkrétně je podpora určena

Podpora činnosti vs. podpora projektu

 • Podpora implementace projektu realizovaného více organizacemi v určitém časovém horizontu
 • Spolufinancování stálých aktivit organizace činné v oblasti kultury v průběhu jednoho nebo více finančních roků

Podpora činnosti (Operating grants)

Podpora činnosti subjektů činných v oblasti kultury v průběhu jednoho nebo více finančních roků. Příklady: evropský taneční soubor, evropská umělecká síť, evropský orchestr činný ve více participujích státech.

 • Ambasadoři (Ambassadors)
 • Sítě (Networks)
 • Platformy (Platforms)

Podpora projektů (Action grants)

 • Víceleté projekty spolupráce
 • Projekty spolupráce

Jedná se o podporu kulturních projektů zahrnujících spolupráci mezi organizacemi z různých států, sdílejících společné hodnoty napříč hranicemi.

 • Podpora literárních překladů

Podpora překladů beletrie z jednoho evropského jazyka do dalšího, určená pro vydavatele, s délkou trvání maximálně 24 měsíců.

 • Festivaly

Podpora evropských kulturních festivalů. Podpora jednoho, nebo až tří ročníků festivalu.

 • Policy support groupings

Podpora projektů spolupráce. Analýzy, vyhodnocení, nebo hodnocení dopadu kulturních politik vztahující se k jednomu nebo více cílům Evropské kulturní agendy

Kde a jak žádat o podporu

Pro každou oblast podpory je vypsán jediný termín předkládání žádostí pro každý rok. Žádosti o podporu lze předkládat v kterémkoliv z 23 oficiálních jazyků EU, je nicméně vhodné použít jeden ze 3 komunikačních jazyků, tedy Angličtinu, Francouzštinu případně Němčinu. Žádosti jsou předkládány Exekutivní agentuře Evropské komise pro vzdělání, kulturu a audiovizi (EACEA) prostřednictvím online formuláře dostupného na stránkách agentury.

Pro bližší informace o tomto programu podpory nás neváhejte kdykoliv kontaktovat ideálně prostřednictvím emailu na culture@dotacni.info, který je přesměrován přímo na odborníky a zpracovatele žádostí o dotace  v programu Culture.

V dalších článcích věnovaných programu Culture se budeme blíže zabývat jednotlivými oblastmi podpory, zejména s ohledem na způsobilé žadatele, pravidla, výši podpory, výběrová a hodnotící kritéria a termíny předkládání a hodnocení žádostí.