Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní památky

MAS Světovina – IROP – Kulturní památky

park-2594142__340

Dotace na obnovu památek a jejich částí, digitalizaci památek a mobiliářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

MAS Zlatá cesta, o.p.s., – IROP – Revitalizace památek

liberec-205423__340

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění národních kulturních památek. Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek.

19. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky – muzea II

church-1978050__340

Cílem této finanční podpory je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.

2. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko

bohemia-273811__340

Dotace bude využita na projekty zaměřené na opravu a restaurování památek na seznamu UNESCO, které se nacházejí na území města Telče a dále památek v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek.

Dotační program Městské části Praha 10 pro oblast péče o nemovité kulturní památky

architecture-3150852_960_720

Účelem dotačního programu je podpora péče o nemovité kulturní památky.

Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón v Olomouckém kraji

previewsamson-0494

Podpora na úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb nacházejících se v památkových rezervacích a památkových zónách a to objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže vlastník nemovitosti žádat dotace z programů na obnovu kulturních památek, ale vlastník má zvýšené náklady na obnovu, jelikož stavby jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách.

MK ČR – Akviziční fond

nepomucky

Finanční prostředky z Akvizičního fondu jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup. Dílo by dále mělo patřit mezi vývojově důležitá díla svého tvůrce, odpovídat nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a reprezentovat podstatný vývojový trend v současném umění.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Obnova kulturního dědictví

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotace pro vlastníky památek, které jsou národní kulturní památkou nebo památkou na indikativním seznamu pro zápis na seznam NKP k 1.1.2014.

6.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 3.1-Obnova kulturních památek baťovského období

projektova_dokumentace

Dotace na revitalizace, zatraktivnění a zpřístupnění baťovských památek mohou získat žadatelé, kteří jsou jejich vlastníky nebo mají právo s tímto majetkem hospodařit.

1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotace na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD Místní akční skupiny POHODA venkova. Podpora může být poskytnuta pouze na následující památky: Zámek Nové Město nad Metují, Zámek Opočno, Kostel Sv. Jana Křtitele ve Slavoňově.