Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na kulturní památky

19. výzva – ITI Olomouc – SC 3.1 – Rozvoj kulturního dědictví II. – IROP

lock-2405671__340

Dotace na rozvoj kulturního dědictví, obnovu a restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér a zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení.

MAS Znojemsé vinařství – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

chapel-1169308__340

Dotace na podporu trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově.

Zlínský kraj – Program Otevřené brány

church-2253109__340

Cílem programu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliáře. Otevření této části kulturního bohatství široké veřejnosti zvyšuje atraktivitu Zlínského kraje pro obyvatele regionu i pro cestovní ruch a turistiku.

MAS Světovina – IROP – Kulturní památky

park-2594142__340

Dotace na obnovu památek a jejich částí, digitalizaci památek a mobiliářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

MAS Zlatá cesta, o.p.s., – IROP – Revitalizace památek

liberec-205423__340

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění národních kulturních památek. Součástí revitalizace budou opatření, nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru památek.

19. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1-Paměťové instituce a kulturní památky – muzea II

church-1978050__340

Cílem této finanční podpory je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.

2. Výzva – MAS Telčsko – IROP – Investujeme do oprav a oživení památek na území MAS Telčsko

bohemia-273811__340

Dotace bude využita na projekty zaměřené na opravu a restaurování památek na seznamu UNESCO, které se nacházejí na území města Telče a dále památek v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek.

Dotační program Městské části Praha 10 pro oblast péče o nemovité kulturní památky

architecture-3150852_960_720

Účelem dotačního programu je podpora péče o nemovité kulturní památky.

Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón v Olomouckém kraji

previewsamson-0494

Podpora na úhrady nákladů spojených se záchranou a obnovou staveb nacházejících se v památkových rezervacích a památkových zónách a to objektů, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Jedná se o typ kulturního dědictví, na jehož obnovu nemůže vlastník nemovitosti žádat dotace z programů na obnovu kulturních památek, ale vlastník má zvýšené náklady na obnovu, jelikož stavby jsou umístěny v památkových rezervacích a památkových zónách.

MK ČR – Akviziční fond

nepomucky

Finanční prostředky z Akvizičního fondu jsou poskytovány pouze na nákup díla, které bylo vystaveno na autorské, skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový přístup. Dílo by dále mělo patřit mezi vývojově důležitá díla svého tvůrce, odpovídat nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a reprezentovat podstatný vývojový trend v současném umění.