Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na lesnickou techniku

Kraj Vysočina – dotace na novou drobnou lesní techniku

shutterstock_108518495.jpg

Dotace na drobnou lesní techniku je poskytována vlastníkům nebo nájemcům lesních pozemků, které se nacházejí na území Kraje Vysočina.

PRV 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

00475

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Program rozvoje venkova – Lesnická technika

shutterstock_108518495.jpg

V Programu rozvoje venkova 2007-2013 bylo vyhlášeno poslední 22. kolo sběru žádostí v rámci starého programového období. Podopatření Lesnická technika je určeno pro fyzické osoby, právnické osoby a obce. Alokace této výzvy je 100 mil. Kč.

17. kolo Programu rozvoje venkova

Převzatá TZ: V 17. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova se rozdělí téměř 1,6 miliardy korun

Příjem žádostí o dotaci v 17. kole Programu rozvoje venkova bude probíhat od 17. do 23. 10. 2012. V tomto kole bude rozděleno přibližně 1,6 miliardy korun. Nejvíce peněz půjde na podporu cestovního ruchu, na investice do lesů a na pozemkové úpravy.

„Zhruba 1,6 miliardy korun půjde na investice do lesů, na pozemkové úpravy, využívání poradenských služeb, obnovu lesního potenciálu po kalamitách a na podporu společenských funkcí lesů. V tomto kole budou zájemci také moci žádat o dotace na cestovní ruch a na realizaci projektů spolupráce místních akčních skupin,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Žádosti se budou přijímat od 17. do 23. října 2012. Poslední den příjmu žádostí, tj. 23. 10., musí být konečná verze Žádosti o dotaci, kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portálu farmáře, doručena osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na RO SZIF do 15:00 hodin. V případě opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce probíhá příjem žádostí na CP SZIF a v poslední den končí příjem žádostí v 16:30.

Příjem žádostí v 17. kole se bude týkat opatření:

 • I.1.2 Investice do lesů, na které je celkem přiděleno 446 milionů korun.
 • I.1.2.1 Lesnická technika (113 milionů korun)
 • I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (180 milionů korun)
 • I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (153 milionů korun)
 • I.1.4 Pozemkové úpravy (277 milionů korun)
 • I.3.4 Využívání poradenských služeb (71 milionů korun)
 • II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, na které je celkem přiděleno 190 milionů korun
 • II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (148 milionů korun)
 • II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (42 milionů korun)
 • III.1.3 Podpora cestovního ruchu (553 milionů korun)
 • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (alokaci finančních prostředků stanovují Místní akční skupiny)
 • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (58 milionů korun)

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 17. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 17. kolo příjmu je uveden v příloze.

Hlavní změny podmínek v opatřeních pro 17. kolo příjmu žádostí

V případě opatřeníI.1.2 Investice do lesů byly především mezi podporované oblasti znovu zařazeny retenční nádrže, a to vzhledem ke zpracované studii přesně definující jejich parametry a stanovující maximální náklady na realizaci. K dalším zásadním změnám patří přesná specifikace podporovaných lesních cest včetně stanovení podrobných finančních limitů, a to s cílem zajistit maximální efektivnost podpory a přiměřenost investic. V podopatření I.1.2.1 Lesnická technika bylo dále rozšířeno preferenční kritérium hodnotící využitelnost pořizované investici na lesním majetku žadatele o pozemky spadající do projektu zalesnění. V podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven bylo zařazeno nové preferenční kritérium zvýhodňující žadatele, kterým dosud z Programu rozvoje venkova nebyl schválen žádný projekt. Do podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura bylo zařazeno nové preferenční kritérium zvýhodňující projekty týkající se retenční nádrže a rovněž nádrže realizované v rizikových oblastech z pohledu přívalových srážek. Dále je nově zařazeno kritérium zvýhodňující novou výstavbu cest v oblastech s nižší hustotou lesní cestní sítě.

V případě opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb byly z důvodu zachování komplexnosti a maximální frekvence poskytované poradenské služby provedeny nezbytné úpravy výdajů, na které může být poskytnuta dotace.

V opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů bylo do Pravidel doplněno nové preferenční kriterium zaměřené na typ žadatele. Upřednostněni byli soukromí vlastníci, školní podniky a obce.

V opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu dochází ke změnám především v preferenčních kritériích. U kritéria zvýhodňující zemědělské podnikatele byla nově přidána podmínka vykazování podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo intenzity chovaných zvířat. Dále bylo upraveno kritérium zvýhodňující ekologické podnikatele včetně úpravy bodového hodnocení. Dále jsou zvýhodňovány méně finančně náročné projekty a žadatelé, kterým dosud nebyl schválen žádný projekt. Rovněž bylo upraveno znění preferenčního kritéria zvýhodňujícího využívání staveb, resp. bylo zavedeno minimální procento stavebních výdajů. U záměru b) je nové kritérium přijatelnosti, dle kterého žadatel může podat pouze jednu Žádost o dotaci.

V případě opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce došlo k navýšení maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na MAS z 1 500 000 Kč na 2 000 000 Kč za všechny zaregistrované projekty v rámci jednoho kola příjmu žádostí v opatření IV.2.1. Dále byl na kód 006 Řízení a podpora projektu zaveden limit max. 30 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt. Nově je také zavedena sankce X, tj. snížení o 1 % částky dotace po přezkoumání Žádosti o proplacení. Tato sankce se kumuluje.

V rámci ostatních změn došlo především k úpravě definice příjemce dotace. V návaznosti na aktualizovanou Metodiku finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, se z Programu rozvoje venkova vylučují subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele a  dále subjekty, jejichž struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů.“

Zdroj: www.businessinfo.cz

Redakce CYRRUS ADVISORYBarbora Kostrůnková

Dotace na investice do lesů

V průběhu října 2012 bude možné v rámci Programu rozvoje venkova čerpat dotace za účelem Investic do lesů. Finanční prostředky můžete získat na Lesnickou techniku, Technické vybavení provozoven a Lesnickou infrastrukturu.

Opatření Investice do lesů je zaměřeno zejména na zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví prostřednictvím podpory rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, restrukturalizace lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Podporované akce by měly řešit problematické oblasti, jako nízkou úroveň investic v lesnickém sektoru a zastaralé a technicky nevyhovující vybavení lesnických podniků. Dále podpora napomáhá řešit problémy spojené s nedostatečnou infrastrukturou v lesnictví.

Oprávnění žadatelé:

 • Fyzické nebo právnické osoby, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích
 • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví

Podporované aktivity:

1. Lesnická technika

Podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.

2. Technické vybavení provozoven

Podopatření je zaměřeno na pořízení a modernizace technologií, které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely, vybudování, modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty.

3. Lesnická infrastruktura

Podopatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest, včetně souvisejících objektů, zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.

Výše dotace:

Maximální výše dotace se pohybyje v rozmezí 50% – 100% v závislosti na konkrétním projektu.

Zdroj: www.szif.cz