Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na lesy

Liberecký kraj – Podpora hospodaření v lesích

00475

Liberecký kraj poskytuje vlastníkům lesů finanční příspěvky na vybrané činnosti hospodaření.

Plzeňský kraj – Zřizování nových oplocenek – ochrana mladých lesních porostů

00475

Dotace na nové oplocenky chránící lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 100%. Cílem podpory je zlepšení stavu lesů a životního prostředí v Plzeňském kraji.

Podpora zmírnění následků sucha v lesích ve Zlínském kraji

les

Dotace na podporu provádění lesnických činností s vyšším kladným dopadem na plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zvýšení biodiverzity lesních porostů, opatření zvyšujících odolnost lesních porostů. Zadržení vody v krajině a zamezení rychlého odtoku vody z území budováním příčných přehrážek v nových nebo již existujících odvodňovacích objektech, údolích a cestách.

Program pro poskytování dotace na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami v Karlovarském kraji

les

Důvod podpory lesního hospodaření je zachování a obnovování lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů na území Karlovarského kraje.

PRV M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

dc09a68dfe7e245087660b2a89e065d7

Dotace je určena jednak na částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, a dále na uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření.

Dotace pro státní lesy, příspěvkové organizace a státní podniky

shutterstock_156571409.jpg

Ministerstvo obrany poskytuje dotace pro právnické a fyzické osoby hospodařící v lesích na pozemcích důležitých pro obranu státu. Podacím místem pro žádosti zpracované v souladu s nařízením vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti je odbor řízení organizací MO.

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

shutterstock_153986684.jpg

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpořit projekty, které povedou ke zlepšení životního prostředí hlavního města Prahy.

MZe Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

00475

Vlastnící, nájemci či pachtýři lesa mohou získat z ministerstva zemědělství finanční příspěvky na hospodaření v lesích. 

Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

shutterstock_154633811.jpg

Rada Moravskoslezského kraje vyhlásila dotační program v jehož rámci mohou získat způsobilí žadatelé dotace na přirozenou obnovu, umělou obnovu sadbou a zajištění nebo výchovu lesních porostů v České republice.

Řízení a inventarizace lesa v Gruzii – chráněná území v Tušsku

00475

Dotace na podporu projektů, cílících na navržení a vytvoření udržitelného diferencovaného systému hospodaření v lesních porostech Tušska, včetně posouzení možností a limitů jejich ochrany proti podkornímu hmyzu a dalším potenciálně rizikovým faktorům (např. požáry), mohou získat nestátní neziskové organizace, veřejné vysoké školy a další oprávněné subjekty. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy činí 4 600 000 Kč na období let 2015 – 2017.