Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na obnovu ekosystémů

MŽP 115. výzva, PO 4, SC 4.4, průběžná – studie systémů sídelní zeleně s navazující realizací

water-lilies-1540496__340

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Výzva MAS Ploština, z.s. – OPŽP-výsadby dřevin – 1

shutterstock_153412091.jpg

Dotace na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

1. výzva MAS Český les – OPŽP – Likvidace invazivních druhů rostlin

fallopia-japonica-855349__340

Dotace na eradikaci  popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů.

3. Výzva MAS Labské skály – OPŽP – Likvidace invazních druhů rostlin

fallopia-japonica-855349__340

Dotace na eradikaci, popř. regulaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu.

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystém

image011

Program slouží k financování opatření zaměřených na zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny, zlepšení infiltrace do podzemní části a na omezení negativních dopadů zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů. Žadatelem může být obec, kraj, fyzická osoba, příspěvková organizace apod. Maximální výše podpory činí 1 mil. Kč.

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

dc09a68dfe7e245087660b2a89e065d7

Program  slouží k financování opatření týkající se tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině. Žadatelem mohou být obce, kraje, fyzické osoby, příspěvkové organizace apod.  Maximální výše podpory činí 250 tis. Kč.

OP ŽP – 13. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

00475

Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny lze čerpat až do celkové výše 1 250 000 000 Kč.

OP ŽP – 88. výzva, PO 4, SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na zvýšení ekologické stability krajiny a obnovení vodního režimu krajiny lze čerpat až do celkové výše 297 mil. Kč.

Nový program na likvidaci škod po povodních

Hlavním cílem programu je zajistit odstranění škod způsobených živelní pohromou za účelem obnovy poškozeného území a majetku spadajícího do resortu Ministerstva životního prostředí (MŽP). Program je tzv. spící, bude využit pouze v případě obnovy území a majetku po případné živelní pohromě.

Otevřen program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Ministerstvo Životního prostředí otevřelo národní dotační program na Podporu obnovy přirozených funkcí krajiny podporující investiční i neinvestiční záměry, které realizují adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní a mimolesní ekosystémy. Program je otevřen do 30. 9. 2014.