Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na ochranu ovzduší

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II, tzv. kotlíkové dotace

shutterstock_72113266.jpg

Cílem Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II. je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností ve Zlínském kraji. V rámci Programu tak bude poskytována ze zdrojů OP ŽP finanční podpora na výměnu zdroje tepla domácnostem v rodinných domech používajících k vytápění kotle na pevná paliva.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 2/2017 – Inovativní a demonstrační projekty

shutterstock_151448768.jpg

Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe.

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji

eko-energie-06-150x150

Hlavním cílem Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji je snížení množství emisí z domácích topenišť v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny min. 900 kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Zprostředkovaně bude mít projekt pozitivní dopad na zlepšení kvality životního prostředí, kvality života obyvatel a snížení nemocí souvisejících s kvalitou ovzduší.

MŽP Národní program Životní prostředí – Výzva č. 15/2016 Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země

shutterstock_154072118.jpg

Cílem aktuální výzvy je zefektivnit zneškodnění látek ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které již nemají své další využití. O finanční podporu mohou žádat právnické osoby, které mají certifikaci ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití. Díky nově vyhlášené výzvě dojde k ekologickému odstranění halonů, které jsou bez užitku skladovány.

Národní program Životního prostředí – Výzva č. 7/2017

shutterstock_154288988.jpg

Cílem Výzvy je podpora udržitelného rozvoje měst a obcí, zlepšení kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků.

Příspěvky Karlovarského kraje na úseku ochrany životního prostředí

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na ochranu přírody a ochranu ovzduší mohou být poskytnuty nestátním neziskovým organizacím a obcím až do výše 100 000 Kč na jednoho žadatele a příslušný kalendářní rok.

OP ŽP Výzva č. 98 SC 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspekt

shutterstock_155816618.jpg

Podpora je zaměřena na systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší.

Ekofond města Zlína „Projekty na realizaci ke zlepšení stavu životního prostředí“

LII-120x100

Dotace je určena k podpoře ekologických aktivit, které jsou realizovány na území statutárního města Zlín. Na aktivity je vyčleněno 260 000 Kč.

LIFE+ Zmírňování, informovanost a přizpůsobení se změnám klimatu

shutterstock_148264052.jpg

Dotace na pilotní a ukázkové projekty, které přispívají k efektivnějšímu snižování znečištění ovzduší, zlepšují informovanost o možnostech a řešeních problémů v oblasti klimatu a jeho změn. Cílem projektů by měl být faktický dopad na informovanost a legislativu v oblasti klimatických změn.

Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (fyzické osoby)

shutterstock_136361384.jpg

Dotace na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech bude poskytována fyzickým osobám až do výše 85 % způsobilých nákladů.