Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na ochranu živočichů

OP ŽP Výzva č. 51 Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí. Dále na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a na vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

OP ŽP Výzva č. 50 Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

stažený soubor

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Dotace se poskytují na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR.

Dotační programy na podporu životního prostředí městské části Praha 4

shutterstock_153986684.jpg

Podpora projektů, které povedou ke zlepšení životního prostředí na území městské části Prahy 4.

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

shutterstock_153986684.jpg

Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpořit projekty, které povedou ke zlepšení životního prostředí hlavního města Prahy.

Příspěvky Karlovarského kraje na úseku ochrany životního prostředí

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na ochranu přírody a ochranu ovzduší mohou být poskytnuty nestátním neziskovým organizacím a obcím až do výše 100 000 Kč na jednoho žadatele a příslušný kalendářní rok.

MŽP Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací

shutterstock_154541222.jpg

Program je určen na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Podporovaná témata vycházejí z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO pro rok 2019 (Ochrana přírody a biologické rozmanitosti; Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví; Adaptace na klimatickou změnu a Inovativní prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty).

Ekofond města Zlína „Projekty na realizaci ke zlepšení stavu životního prostředí“

LII-120x100

Dotace je určena k podpoře ekologických aktivit, které jsou realizovány na území statutárního města Zlín. Na aktivity je vyčleněno 260 000 Kč.

Podpora ochrany přírody a krajiny v Libereckém kaji

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na podporu ochrany přírody a krajiny na území Libereckého kraje. Dotace je poskytována v rámci programu resortu životního prostředí a zemědělství a je možné čerpat prostředky např. na ošetřování krajinářsky významné zeleně, údržbu drobných památek nebo na ochranu živočichů a rostlin a péči o biotopy.

OP Rybářství 2.5. Akvakultura poskytující enviromentální služby

stažený soubor

Poskytnutí příspěvku  je zaměřeno na vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry.

OP ŽP – 87. výzva, PO 4, SC 4.2 Posílit biodiverzitu

shutterstock_69516427.jpg

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení biodiverzity. Celková alokace programu je 189 mil. Kč.