Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na ochranu životního prostředí

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 19/2017 – Zelená stuha 2017

Cílem Výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 14/2017: Bikesharing

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Cílem Výzvy je zvýšení využívání cyklistické dopravy doprovázené snížením znečištění ovzduší ve městech pomocí zavádění komplexních systémů sdílení jízdních kol.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 10/2017

shutterstock_155816618.jpg

Cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.

Výzva MAS Krušné hory – Sociální podnikání – (I.)

shutterstock_155816618.jpg

Cílem této části je rozšířit sociální podnikání v území MAS a tím zvýšit zaměstnanost osob znevýhodněným na trhu práce. Podpořit podnikatelské aktivity prospívající a životnímu prostředí. Cílem je také vytvořit pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a tím podpořit místní rozvoj.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 2/2017 – Inovativní a demonstrační projekty

shutterstock_151448768.jpg

Cílem Výzvy je zlepšení životního prostředí prostřednictvím inovativních a demonstračních projektů, které je možné následně, po pilotním ověření, přenést do běžné praxe.

Výzva k podání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Tišnov

shutterstock_155351414.jpg

Podpora činnosti subjektů v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí a zkvalitňování nabídky těchto aktivit obecně.

OP ŽP Výzva č. 51 Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na revitalizaci a podporu samovolné renaturace vodních toků a niv, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – opatření vyplývající z plánů dílčích povodí. Dále na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a na vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

Dotační programy na podporu životního prostředí městské části Praha 4

shutterstock_153986684.jpg

Podpora projektů, které povedou ke zlepšení životního prostředí na území městské části Prahy 4.

Národní program Životního prostředí – Výzva č. 20/2017 – Likvidace nepotřebných vrtů

shutterstock_154728707.jpg

Dotace na likvidaci nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí, především jakosti či množství podzemních vod nebo ohrožení zdraví či života obyvatel.

OP ŽP – 63. výzva, PO 1, SC 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

shutterstock_155872433.jpg

Dotace je určena na budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni a na digitální povodňové plány. Celková alokace činí 100 mi. Kč.