Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na osvětu

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

fitness-332278__340

Nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel formou výchovně – vzdělávacích akcí a udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků je v souladu s Národní strategií Zdraví 2020 a se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 – 2020. Podpora zdravotně-preventivních programů a Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků, jejichž cílem je mimo jiné podpora preventivních programů a osvětových a dobrovolnických aktivit.

Královéhradecký kraj – Propagace zemědělství a místní produkce

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na zvýšení povědomí obyvatel o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí, zlepšení marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 10/2017

shutterstock_155816618.jpg

Cílem Výzvy je přesvědčit veřejnost o potřebě chránit naše životní prostředí a aktivně se do ochrany zapojovat dobrovolnictvím a environmentálně příznivým jednáním v každodenním životě.

Liberecký kraj – Podpora místní Agendy 21

shutterstock_96303500.jpg

Popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací.

Město Liberec – Program Volnočasové aktivity s jasným vzdělávacím dopadem na cílovou skupinu

shutterstock_96303500.jpg

Podpora výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních a dalších vzdělávacích institucích se sídlem na území statutárního města Liberce.

Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

church-organ-650869_640

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti restaurování, oprav, obnovy a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování  města Hradec Králové.

Město Jihlava – Projekt Zdravé město a MA 21

sp-5

Dotaci na podporu veřejně prospěšných aktivit, které přispívají k naplňování zásad a cílů udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, mohou získat právnické osoby neziskového charakteru a fyzické osoby. Maximální výše dotace na projekt činí 20 tis. Kč.

Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

shutterstock_49376539.jpg

Dotace na budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a vícezdrojového financování NNO.

Příspěvky Karlovarského kraje na úseku environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

shutterstock_88756531.jpg

Dotace na projekty podporující environmentální výchovu, vzdělání a osvětu mohou získat právnické osoby a nestátní neziskové organizace až do výše 80 000 Kč na projekt a rok.

OP Zaměstnanost Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva

shutterstock_124625749.jpg

Cílem dotace je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Finanční alokace výzvy je 250 000 000 Kč.