Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na parky

4. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

woman-3602245__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Světovina – IROP – Kulturní památky

park-2594142__340

Dotace na obnovu památek a jejich částí, digitalizaci památek a mobiliářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

MŽP 115. výzva, PO 4, SC 4.4, průběžná – studie systémů sídelní zeleně s navazující realizací

water-lilies-1540496__340

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

MAS Český les – Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství II.

bohemia-273811__340

Dotace na podporu revitalizace souboru vybraných památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 a seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

1.výzva MAS Blanský les-Netolicko–IROP–KULTURNÍ DĚDICTVÍ – I.

czech-republic-698359__340

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví formou restaurováním části památek, mobiliářů a rekonstrukcemi stávajících expozic, modernizací, popř. výstavbou nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Olomoucký kraj – Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny

shutterstock_88756531.jpg

Účelem je podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny, dále udržují a zlepšují fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy v krajině a vedou ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

Národní program ŽP Výzva č. 18/2017 – Zeleň do měst a jejich okolí

shutterstock_156897440.jpg

Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí vyhlásilo 2. kolo příjmu žádostí o poskytnutí dotace na budování a rozvoj městské a obecní zeleně. Na program bylo uvolněno celkem 50 mil. Kč.

Aktuální výzva na ochranu přírody a úpravu krajiny

Dne 26. 6. 2013 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí, jakožto Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí v pořadí 50. výzvu, která je mimo jiné určena projektům zaměřeným na ochranu přírody a úpravu krajiny. Příjem žádostí je kontinuálně otevřen v období od 27. června do 29. listopadu 2013. Příjem a hodnocení žádostí v L. výzvě bude probíhat po skupinách – první skupina bude tvořena žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá skupina žádostmi podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a třetí skupina žádostmi podanými od 21. 10. do 29. 11. 2013.