Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na péči o děti

Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření II.

Dotace na podporu prorodinných opatření přispívajících ke slaďování pracovního a rodinného života, předcházejí sociálnímu vyloučení pečujících osob, včetně zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

4. výzva MAS Horní Pomoraví – OPZ – Prorodinná opatření II.

family-838239__340

Dotace na zkvalitnění stávajících služeb či zajištění nových potřebných služeb pro pracující rodiče v oblasti péče o děti, které přispějí lepšímu sladění pracovního a osobního života.

Výzva MAS Živé pomezí – Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. – OPZ – Prorodinná opatření – 2.výzva

children-808664__340

Dotace na vybudování zařízení, která zajišťují péči o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Výzva č.8 MAS Havlíčkův kraj – OPZ – Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – opatření 1

businessman-2606506__340

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Výzva MAS Lužnice – Podpora sociálních služeb, komunitní sociální práce a dalších činností v rámci sociálního začleňování III.- OPZ

help-3049553__340

Dotace na zlepšení dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb, programů a činností v oblasti sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitních center, které přispívají k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení ve venkovských oblastech.

Výzva MAS Lužnice – Prorodinné opatření III. – OPZ

shutterstock_155351414.jpg

Dotace na zlepšení dostupnosti kvalitních zařízení a služeb péče o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého života. Kvalitní naplnění volného času dětí a mládeže současně výrazně přispívá k prevenci sociálně-patologických jevů a rizikového chování.

2. Výzva MAS Podřipsko – OPZ – Školní a dětské kluby I.

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti, zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních hodinách a až do pozdního odpoledne).

Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy – sociální podnikání – (II.) – OPZ

cheese-21824__340

Dotace na rozvoj infrastruktury sociálního podniku se zaměřením na jeho rekonstrukci, rozšiřování a vybavení včetně s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce.

Prorodinná opatření I. – OPZ – MAS Rokytná, o.p.s.

water-fight-442257__340

Dotace na zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt), příměstské tábory a dětské skupiny.

5.výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Prorodinná opatření II.

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování a dále na příměstské tábory.