Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na propagaci

Podpora přípravy nových vzdělávacích programů na vysokých školách v Olomouckém kraji

geometry-1044090__340

Dotace na podporu přípravy nových bakalářských a/nebo magisterských akademicky zaměřených studijních oborů směřujících do polytechnického vzdělávání, nových technologií, průmyslu a spolupráci s odborníky z praxe při tvorbě nových studijních oborů.

Pardubice – dotační program na podporu sportu

start-1590051__340

Podpora na zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací.

Nadace Proměny – Grantová výzva 2018 – Proměň své město

bridge-2767545__340

Program Proměň své město se zaměřuje na podporu těch, kdo vlastní iniciativou napomáhají ke zlepšení veřejného prostoru ve městech a obcích a zároveň aktivně rozvíjejí vztah veřejnosti k okolnímu prostředí.

Město Liberec – Fond kultury a cestovního ruchu

liberec-205423__340

Dotace na podporu kulturních projektů na celém území města, jakou jsou například jednorázová představení, festivaly, slavnosti, koncerty, pohádky, tematické večery, výstavy či expozice, jednorázové výtvarné počiny, umělecké performance aj., na zajištění jejich realizace a na tvorbu a zajištění jejich propagace.

MMR PORV – Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

shutterstock_154867409.jpg

Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace na realizaci schválených akcí. Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podprogramu.

Grantový dotační program MAS Český les – Bavíme sami sebe

shutterstock_90430603.jpg

Cílem tohoto grantového dotačního programu je obohacení kulturního a společenského života obyvatel obcí, které územně náleží MAS Český les, z. s..

MAS Rozkvět 5. výzva z Programu rozvoje venkova

shutterstock_127446179.jpg

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Interreg V-A Česká republika-Polsko – Destinační management

Dotace povede k růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů.

Město Olomouc – Významné aktivity pro propagaci a rozvoj města

Olomouc_CZ_CoA

Cílem podpory je umožnit realizaci mimořádných aktivit, které z časových či obsahových důvodů nemohly být podpořeny z jiných dotačních programů statutárního města Olomouce a tím dát šanci na jejich realizaci.

Královéhradecký kraj – Propagace zemědělství a místní produkce

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na zvýšení povědomí obyvatel o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí, zlepšení marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů.