Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rekvalifikaci

OP Zaměstnanost – 18 090 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1

white-board-593309__340

Dotace na podporu poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání.

MAS Boskovicko PLUS – OPZ – Zvyšování zaměstnanosti II.

handshake-3139227__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

14. výzva-IPRÚ-Liberec-Jablonec nad Nisou-OPZ – Přístup k zaměstnání

student-849822__340

Dotace povede ke zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce zlepšováním jejich uplatnitelnosti, informovanosti a aktivizací zaměstnavatele.

Výzva_2_RÝMAŘOVSKO_OPZ_Podpora vzdělávání – rekvalifikace v regionu

shutterstock_153244892.jpg

Podporované aktivity přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšího využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti, lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.

OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje

shutterstock_149838989.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zvýšení zaměstnanosti podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko.

Výzva č. 2 MAS Havlíčkův kraj – Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, opatření 2

shutterstock_153244892.jpg

Cílem opatření je zvýšit zaměstnanost znevýhodněných sociálních skupin na lokálním trhu práce prostřednictvím podpory vytváření vhodných pracovních míst, zvyšováním kvalifikace osob ze znevýhodněných skupin a pomoci těmto osobám s orientací na trhu práce. Podporovány budou projekty, jejichž výsledkem bude zaměstnání vhodných osob z cílové skupiny na určených pracovních místech.

Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška

shutterstock_155219123.jpg

Nadační příspěvky ze sbírky Světluška jsou určeny pro neziskové organizace, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti.

OP Zaměstnanost Záruky pro mladé

shutterstock_154538048.jpg

Dotace na projekty a opatření v oblasti trhu práce, které řeší specifické regionální problémy na trhu práce a jsou zaměřeny zejména na zprostředkování zaměstnání, poradenskou činnost, rekvalifikaci a podporu samostatné výdělečné činnosti, mohou získat jak fyzické, tak i právnické osoby. 

Zaměstnanost o.s. zahájilo vzdělávací aktivity účastníků 2. běhu projektu IKAROS

Zaměstnanost o.s. zahájilo vzdělávací aktivity účastníků 2. běhu projektu IKAROS

Vybrané účastníky druhého běhu projektu IKAROS jsme rozdělili na dvě skupiny. Důvodem pro rozdělení na dvě menší skupiny je optimalizace individuálního přístupu ke každému účastníkovi během vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity chápeme v projektu IKAROS jako velmi důležitou přípravu účastníků k úspěšnému absolvování rekvalifikačních kurzů a následné umístění plánovaného počtu účastníků na nově vytvořená pracovní místa. Na základě zkušeností z průběhu 1. běhu jsme po dohodě s dodavatelem vzdělávacích aktivit navýšili počet účastníků kurzů, což nám umožní pružněji reagovat na fluktuaci účastníků, která byla v prvním běhu o něco vyšší než jsme plánovali.

Zahájení vzdělávacích aktivit

4. února 2013 pro 1. skupinu, 7. února 2013 pro 2. skupinu.

Diagnostická a motivační část

Cílem této klíčové aktivity je zhodnocení schopností a možností účastníků projektu pro jejich optimální pracovní uplatnění v rámci dalších aktivit projektu a jejich motivace k aktivnímu řešení své situace.

I. Část – Bilanční diagnostika (BD), 25 hodin

Formy a metody realizace: rozhovor, individuální pohovory zaměřené na analýzu, rozbor a zpětnou vazbu, doporučení k dalším aktivitám (poradenství, vzdělávání, indiv. plán, zaměstnání), pracovní listy a hodnotící škály pracovní diagnostiky, dotazníky, diskuse a interaktivní přístup k tématům.
Psycholog vypracuje na základě výsledků BD zprávu, která bude kromě diagnostických výsledků obsahovat i návrh na zapojení účastníka do konkrétního z nabízených RK.
Závěr. zpráva bude vyhotovena ve 3 verzích (kompletní verze pro účastníka a zjednodušená verze pro odborného poradce, který bude působit v rámci aktivit odborného poradenství, třetí verze bude zaslána na příslušný úřad práce dle trvalého bydliště účastníka). Se zprávou bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
Na zákl. výstupů uvedených v této zprávě bude pak ve spolupráci s odborným poradcem sestaven indiv. os. plán pro každého účastníka projektu, s ohledem na odstraňování bariér a nové možnosti, které se mu otevírají absolvováním RK.

II. Část – motivační a poradenský program, 42 hodin

Cílem kurzu je motivovat účastníky k aktivnímu postoji k řešení životní situace, pocitu zodpovědnosti za svoji budoucnost, posílit poznání sebe samých, svých možností. V druhé fázi kurzu pak rozvoj komunikačních
dovedností, posilování sociálních kompetencí a rozvoj dovedností při hledání zaměstnání.

Počítačová a finanční gramotnost

Cílem této klíčové aktivity je získání počítačové gramotnosti na základní nebo středně pokročilé úrovni a získání znalostí z oblasti finanční gramotnosti.
Kurz obsluhy PC bude povinný pro všechny účastníky projektu, protože znalost alespoň elementární práce s PC je nutným vstupním předpokladem téměř u všech zaměstnavatelů.
Do klíčové aktivity vstoupí celkem 36 osob a předpokládáme,že 34 účastníků aktivitu dokončí a získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností dle akreditace MŠMT ČR.

Kurz Finanční gramotnosti

Cílem kurzu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností ze světa financí, umožnit porozumění základním ekonomickým souvislostem, motivovat k vedení a plánování osobního/rodinného rozpočtu, pochopit důsledky zadlužení.
Finanční gramotnost je nejúčinější prevencí proti předlužení a nesplácení dluhů.

ESF
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Vzdělávejte se pro růst!

Plánujete projekt, jehož cílem je školení či rekvalifikace Vašich zaměstnanců? Využijte dotace z programu „Vzdělávejte se pro růst!“.

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“  je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi, a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu.

Podporovaná odvětví:

 • strojírenství,
 • stavebnictví,
 • nezávislý maloobchod,
 • pohostinství, gastronomie,
 • terénní sociální služby,
 • odpadové hospodářství.

Program „Vzdělávejte se pro růst!“ umožní malým, středním i velkým podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci jak nových, tak stávajících zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci).

Výše dotace: až 100 %

 • maximální průměrná výše podpory na jeden měsíc projektu: 500 000,-Kč

Termíny:

 • podávání žádostí od: 31.5.2011
 • ukončení vzdělávacích aktivit do: 31.5.2013

Doba trvání projektů:

 • maximální délka realizace: 18 měsíců

Využijte našich zkušeností pro úspěšné získání dotace

poradenstvi

Jste dodavatelem vzdělávacích aktivit s akreditací MŠMT?

Napiště nám na dotazy@cyrrusadvisory.cz pro zařazení do databáze dodavatelů oslovovaných našimi klienty v rámci výběrových řízení ve všech krajích ČR.

 • Předmět: Vzdělávejte se pro růst
 • Email: Název a IČ společnosti, Vaše internetové stránky, reference

Zdroj: MPSV