Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na rozvoj podniku

OP PPR Výzva č. 11 Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP)

shutterstock_49233355.jpg
Cílem výzvy je podpořit míru přežití nově vznikajících podniků a podniků s krátkou historií, a to zejména za účelem rozvoje a expanze. Proto bude podporováno využívání specializovaných služeb, u kterých není efektivní, aby malé a střední podniky měly vlastní interní kapacity na jejich zajišťování.

COSME – rámcový program pro konkurenceschopnost

Program COSME, který je jedním z nástrojů strategie Evropa 2020, klade důraz zejména na malé a střední podniky. Má napomoci překonat tržní selhání a problémy doléhající právě na tyto typy podniků (přístup ke kapitálu, podpora internacionalizace atp.). Kromě přímé finanční podpory má napomáhat i k šíření úspěšných, praxí ověřených postupů a řešení jak na soukromoprávní rovině, tak i na úrovni veřejnoprávní regulace.

Program Rozvoj poprvé umožňuje čerpat prostředky i pro firmy působící v regionu Brno – město a dalších, dříve nepodporovaných!

Dne 29. 10. 2013 bylo vyhlášeno prodloužení výzvy v programu podpory Rozvoj v OP Podnikání a inovace. Program Rozvoj napomáhá urychlení rozvoje malých a středních firem pomocí dotací do technologického vybavení, podporuje růst jejich výkonů a konkurenceschopnosti, ve vybraných, státem podporovaných regionech. V poslední výzvě pro letošní rok v programu Rozvoj, se nad rámec podporovaných regionů objevil například okres Brno – město a další. Jedná se o jedinečnou příležitost, protože je možné, že se tato příležitost s nadcházejícím programovacím období, nebude opakovat.

Program Rozvoj v gesci MPO je v očekávání

Dle posledních dostupných zpráv očekáváme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu, respektive agentura Czechinvest může během měsíce listopadu otevřít program Rozvoj. Program je určen pro rozvoj malých a středních podniků.

Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost a výkony podniků, tím pádem zlepšení jejich pozice na trhu a nárůst počtu pracovních míst. Dotace se vztahuje na vybrané regiony se soustředěnou podporou, tedy především oblasti s významně vyšší nezaměstnaností, než je celorepublikový průměr.

Předpokládaný seznam podporovaných regionů:

 1. Regiony se soustředěnou podporou státu na období let 2010 – 2013 (dle Usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 141).

a) Strukturálně postižené regiony – okresy:

Most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, Karviná, Nový Jičín, Sokolov.

b) Hospodářsky slabé regiony – okresy:

Tachov, Hodonín, Třebíč, Bruntál, Děčín, Jeseník, Přerov, Šumperk, Znojmo, Blansko, Ralsko, Milovice-Mladá.

c) Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností:

Okresy: Česká Lípa, Jablonec n. Nisou, Louny, Svitavy, Ostrava-město, Kroměříž, Vsetín.

Obce s rozšířenou působností: Ostrov, Frýdlant, Světlá nad Sázavou, Králíky, Šternberk, Uničov, Valašské Klobouky, Vítkov.

 1. Okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší nezaměstnaností.

Litoměřice, Karlovy Vary, Opava, Český Krumlov, Nymburk, Olomouc, Příbram, Žďár nad Sázavou, Prostějov, Liberec, Břeclav.

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry, či realizace projektů zvyšujících efektivnost procesů. Zjednodušeně, pokud potřebujete nakoupit nové výrobní stroje, můžete získat dotaci z programu Rozvoj.

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů, které nebyly předmětem odpisu.
 • Stavební náklady přímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, řídicí software k pořizovaným strojům a zařízením, nepřesahující cenu obvyklou stanovenou posudkem soudního znalce (posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 6 měsíců.
 • Náklady na publicitu projektu.

Způsobilé výdaje projektu budou blíže vymezeny v podmínkách otevřené výzvy.

Nezpůsobilé výdaje:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH,
 • náklady uhrazené před datem přijatelnosti projektu,
 • splátky půjček a úvěrů,
 • sankce a penále,
 • náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

Výše dotace:

Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve výši 1 – 20 mil. Kč, maximálně však do výše míry způsobilých výdajů projektu stanovených regionální mapou intenzity veřejné podpory.

Region NUTS II Malý podnik Střední podnik
Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad. 40% 30%

Máte-li zájem přiblížit proces, který je nezbytný pro úspěšné předložení žádosti, zjistit, zda spadá Vaše společnost do podporovaného sektoru či znát možnosti získání dotace z programu Rozvoj, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Jakub Heidlberk, @: jakub.heidlberk@cyrrus.cz, T: +420 538 705 736.

Zdroje: technické, informace k  Rozvoj – Výzva III – prodloužení, z  www.czechinvest.org/,  vyhlášení výzvy, informační emaily konkurence.

Dotace EU pro podnikatele

Dotace na rozvoj Vašeho podniku lze získat pomocí velkého množství programů. Níže jsou uvedeny ty nejvíce využívané dotace pro podniky, spolu s krátkým popisem, na co vše lze v daných programech žádat dotaci.

Pro přehlednost uvádíme rozdělení do kategorií Rozvoj společnosti, Rozvoj zaměstnanců, Zvýhodněné úvěry. O uvedené dotace mohou žádat společnosti působící mimo území hl.m. Prahy, ve vybraných oblastech CZ-NACE.

Nejnovější informace o dotacích pro podnikatele v roce 2011 a Operačním programu podnikání a inovace naleznete na stránkách MPO!

Rozvoj společnosti

Je podporován především pomocí Operačního programu Podnikání a inovace a jeho programů uvedených níže. V první uvedené části mohou žádat jak malé/střední podniky (MSP), tak i velké podniky. V druhé části jsou uvedeny programy, kde mohou žádat pouze MSP. Malé podniky mohou získat až 60% dotaci, střední až 50% dotaci a velké až 40% dotaci z celkových způsobilých výdajů projektu.

vedec

Program Školicí střediska

umožňuje získat dotaci na

 • výstavbu, pořízení, rekonstrukci a modernizaci prostor určených pro vzdělávání, jejich vybavení školícími pomůckami a programy a zařizovacími předměty

Program Ekoenergie

umožňuje získat dotaci na

 • využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů (výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu energie)
 • zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (zateplení budov a zlepšování výroby vedoucí k energetickým úsporám)

Program ICT a strategické služby

umožňuje získat dotaci na

 • tvorbu nových IS/ICT řešení a aplikací
 • zakládání a rozvoj center sdílených služeb
 • zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií

Program Potenciál

umožňuje získat dotaci na

 • vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě

Program Inovace

umožňuje získat dotaci na

 • inovační projekty
 • projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (neplatí pro velké podniky)

Program Nemovitosti

umožňuje získat dotaci na

 • podnikatelské zóny (realizace nových a rozvoj stávajících podnikatelských zón)
 • rekonstrukce objektu nad 500 m2 podlahové plochy na podnikatelský objekt
 • výstavba nájemního objektu (žádat může pouze územně samosprávný celek)
 • projektová příprava (vyhotovení projektové dokumentace pro podnikatelské nemovitosti)

Rozvoj společnosti, pouze malé a střední podniky

masina

Program Rozvoj

umožňuje získat dotaci na

 • pořízení nových technologických zařízení (strojů a vybavení) s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů

Program Marketing

umožňuje získat dotaci na

 • získávání a tvorba marketingových informací
 • tvorba propagačních materiálů a cizojazyčných internetových stránek
 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
 • výdaje na publicitu spojené s realizací projektu

Program ICT v podnicích

umožňuje získat dotaci na

 • zavádění a rozšiřování informačních systémů
 • rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a programového vybavení
 • zavádění a rozšiřování outsourcingu informačních systémů nebo jeho částí

Program Poradenství

umožňuje získat dotaci na

 • zpracování odborné analýzy či studie související se zaváděním inovace v podniku

Program Prosperita

umožňuje získat dotaci na vybudování a rozvoj

 • vědeckotechnických parků
 • podnikatelských inkubátorů
 • centra pro transfer technologií
 • sítě business angels

Rozvoj zaměstnanců

education

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

umožňuje získat 100% dotaci na

 • profesní vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance
 • příprava podnikových lektorů

Zvýhodněné úvěry

euro

Program START

umožňuje získat

 • zvýhodněnou záruku spolu s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru pro drobné podnikatele či živnostníky

Program PROGRES

umožňuje získat

 • podřízený úvěr (s finančním příspěvkem) pro malé nebo střední podniky

Program ZÁRUKA

umožňuje získat

 • záruku k úvěru na financování nákupu zásob pro malé nebo střední podniky

Zdroje: www.czechinvest.org,www.mpo.cz