Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální integraci a sociální služby

Výzva MAS Bystřičky – Sociální služby a sociální práce III.

recreation-31088_960_720

Dotace je určena na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi jednotlivých druhů sociálních služeb.

Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – Sociální služby

hospice-1797305__340

Dotace bude sloužit na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti.

Výzva MAS NAD ORLICÍ – IROP – Kvalitní sociální služby II

recreation-31088_960_720

Dotace  je zaměřena na podporu rozvoje sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

3.Výzva MAS Brána Písecka-IROP-Rozvoj komunitních center

shutterstock_150366119.jpg

Dotace přispívá na rozvoj veřejných víceúčelových zařízení sloužících k setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Výzva MAS Frýdlantsko – Práce na Frýdlantsku II

jordan-3054__340

Cílem této dotace  je zvýšení zaměstnanosti cílových skupin, a to zejména cestou podpory a vzdělávání, zahájení podnikatelské činnosti a podpory spolupráce partnerů na trhu práce.

Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. – OPZ – Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra I.

Dotace bude podporovat poskytování sociálních  služeb, jako jsou odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče a aktivity zaměřené na podporu pečujících osob, neformální péče a sdílené péče včetně domácí paliativní péče. Tato podpora bude směřovat i do komunitních center a komunitní sociální práce.

Výzva MAS Svatováclavsko – OPZ opatření II.

shutterstock_155208767.jpg

Cílem této dotace je udržet mladé lidi a osoby v produktivním věku v tomto území  a proto je  nutné pro ně zajistit jak dostatečně uspokojivé podmínky na trhu práce, tak nabídku kvalitních aktivit pro jejich děti, včetně časově a územně dostatečné nabídky příměstských  táborů v době školních prázdnin, které zpravidla bývají i obdobím „bez kroužků“. Tyto aktivity je přitom nutné zpřístupnit všem příjmovým skupinám obyvatelstva tak, aby nedocházelo k prohlubování sociálních rozdílů a vytváření podmínek pro sociální vyloučení.

IROP Výzva č. 75 Deinstitucionalizaci psychiatrické péče

shutterstock_154772753.jpg

Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.

Město Louny – Program pro poskytnutí dotací z finančních prostředků sociální a bytové komise RM – Podpora svépomocných a volnočasových aktivit v sociální oblasti

dlane

Dotaci na podporu svépomocných volnočasových aktivit v sociální oblasti mohou získat neziskové organizace, právnické a fyzické osoby, mající sídlo nebo bydliště ve městě Louny. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 150 tis. Kč.

Nadace Sirius

shutterstock_155219123.jpg

Dotace je určena pro neziskové organizace na podporu mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče. Na tento program je stanovena částka 20 000 000 Kč.