Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální péči

MAS Broumovsko+: Sociální a návazné služby I

lifebelt-1463427__340

Dotace na podporou vybraných sociálních a návazných služeb, které přispějí ke zvyšování kvality životních podmínek osob vyčleněných nebo ohrožených vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit.

9. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Sociální infrastruktura

hospice-1797305__340

Dotace na dostupnost a rozvoj sociálních  služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

Výzva č. 1/18_OPZ_MAS Karl_01 Sociální práce

shutterstock_153866099.jpg

Podpora komunitní sociální práce a komunitních center s aktivitami, které mají sociální rozměr s přímou vazbou na prevenci sociálního vyloučení a začleňování osob.

Výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – I.

shutterstock_105045134.jpg

Dotace přispěje na poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob. Dále bude přispívat na rozvoj dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

shutterstock_155219123.jpg

Podpora financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Účelem realizace Programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené v SPRSS MSK a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

Sdružení SPLAV-Sociální služby a komunity – neinvestice (I.)

images

Výzva je cílena na podporu řešení problematiky sociálního začleňování na území Rychnovska prostřednictvím soutěžních projektů. Aktivity podporují rozvoj sociální práce, poradenské a motivační činnosti pro CS občanů a zaměřují se především na eliminaci a kompenzaci důsledků vývoje trhu práce na Rychnovsku a jeho sociálních a společenských důsledků.

MAS Sdružení Růže: Podpora poskytování sociálních služeb I.

shutterstock_151448768.jpg

Dotace na vybrané druhy sociálních služeb mohou získat jejich poskytovatelé na území Místní akční skupiny Sdružení Růže.

Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2 v Ústeckém kraji

shutterstock_155219123.jpg

Dotační řízení k poskytnutí finanční podpory pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby na základě registrace. Tyto služby jsou či v době rozhodnutí o přidělení dotace budou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a zároveň jsou či budou pověřeny k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Výzvy v rámci PR OP Zaměstnanost SCLLD Moravský kras jinak – Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb

skoleni.jpg

Cílem výzvy je podpořit rozšíření využití kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Některé druhy sociálních služeb vykazují v území MAS deficity kapacit, zejména terénní služby sociální prevence se zaměřením na mládež, která vede rizikový způsob života nebo je tímto způsobem života ohrožena.