Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

MAS POLIČSKO z.s. – OP Z – Sociální služby a sociální začleňování – O CLLD 13-II.

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na podporu dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.

Město Karlovy Vary – 40. Výzvy pro předkládání projektových záměrů „Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb III.“

wheelchair-749985__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Blanský les – Netolicko, o. p. s., Sociální služby II.

sustainability-3300869__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou.

Zlínský kraj – Dotace na sociální služby umožňující lidem zůstat v přirozeném prostředí

hand-in-hand-1686811__340

Rada Zlínského kraje schválila program, na jehož základě mohou poskytovatelé některých sociálních služeb Zlínského kraje získat dotace na svůj další rozvoj.

Výzva MAS Šipka – Sociální služby a sociální začleňování II. – OP Zaměstnanost

volunteers-2654004_960_720

Dotace na podporu začlenění sociálně vyloučených osob a prevence sociálního vyloučení. Dále pak zlepšení přístupu k sociálním službám, rozšíření kapacity sociálních služeb a zavedení nových sociálních služeb nebo služeb obdobného charakteru.

Mladoboleslavský venkov – IROP – Sociální infrastruktura

building-414408__340

Dotace na rozvoj sociálních služeb, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – Senior Expres

hand-in-hand-1686811__340

Dotační program byl zřízen za účelem pomoci obcím při realizaci zajištění důstojného života seniorů a je v souladu s Programovým prohlášením Rady Karlovarského kraje.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností

hand-in-hand-1686811__340

Dotační program byl zřízen za účelem financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb

hand-2906458_960_720

Dotace na podporu a rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb v návaznosti na požadavky pro poskytování těchto sociálních služeb zejména v oblasti zajištění dopravní obslužnosti v rámci sociální služby.

MAS Přiďte pobejt! – OPZ – Sociální služby III.

team-spirit-2448837__340

Dotace na zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb, poskytovaných jak pobytovou, ambulantní, tak terénní formou.