Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální služby

MAS Hustopečsko – IROP – 2.výzva MAS Hustopečsko-IROP – Sociální služby

businessman-2606506__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska – Sociální začleňování – II. – OPZ

volunteers-2654004_960_720

Dotace na podporu sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.

MAS Stolové hory – IROP – Rozvoj sociálních služeb – I

wheelchair-952183__340

Dotace na rekonstrukci, či výstavbu objektů, nákup zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 04. 2019, 15:00:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby:
  • Rekonstrukce, či výstavba objektů, nákup zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.
  • Obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: nestanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 Kč
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Město Litoměřice – Podpora sociálních služeb pro rok 2019

wheelchair-952183__340

Dotaci lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb.

MAS Mezi Hrady – IROP – Sociální infrastruktura

team-spirit-2448837__340

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilů; výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Pošembeří – IROP – Sociální služby, komunitní centra

adult-3368246_960_720

Dotace na nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, vytvářející podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Město Brno – OPZ – Sociální začleňování a boj s chudobou

homeless-857699__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb.

MAS Horní Pomoraví – IROP – Sociální služby a komunitní centra I.

team-spirit-2448837__340

Dotace na rozvoj komunitních center, která  poskytující jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje

wheelchair-952183__340

Dotace je určena na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle ZSS v rámci příslušných kapacit zařazených do Sítě sociálních služeb.

Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

elderly-1461424__340

Program je zaměřen na podporu souboru činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.