Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální začleňování

1. Výzva MAS Podhůří Železných hor, o.p.s.- OPZ-Sociální začleňování a služby

sp-5

Dotace na aktivity v oblasti terénních programů, sociálního poradenství, kontaktních center a nízkoprahových center. Dále také na aktivity nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. jako programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a dále ty, které se zaměřují především na řešení problému zaměstnanosti ohrožených skupin obyvatel (motivace k nalezení zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnané, kariérní poradenství, rozvoj základních kompetencí apod.).

Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování v Olomouckém kraji

shutterstock_153244892.jpg

Dotace na podporu akcí/projektů směřujících k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z důvodu věku, zdravotního stavu nebo způsobu života, podpora veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociální na území Olomouckého kraje.

OP Zaměstnanost Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2.

Multiracial Hands Surrounding the Earth Globe

Operační program Zaměstnanost vyhlásil další výzvu podporující sociální začleňování a boj s chudobou. Specifickým cílem této výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a také rozvoj sektoru sociální ekonomiky. Žádosti je možné podávat do 30. září 2016.

Jihočeský kraj – Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením

socialni zaclenovani

Cílem programu je rozvoj činností a aktivit, které zajistí pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám znevýhodněným nebo ohroženým sociálním vyloučením. Realizovaná podpora jim umožní se zapojit do aktivního ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti prostřednictvím dvou opatření: 1. Podpora fakultativních služeb a podpůrných aktivit osobám a rodinám v dlouhodobé nebo akutní sociální krizi, 2. Podpora komplexních programů pro azylanty.

Nadace Sirius

shutterstock_155219123.jpg

Dotace je určena pro neziskové organizace na podporu mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče. Na tento program je stanovena částka 20 000 000 Kč.

OP Zaměstnanost Úřad vlády ČR (systémové projekty)

shutterstock_155779511.jpg

Cílem podpory je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Finanční alokace výzvy je 315 000 000 Kč.

OP Zaměstnanost Výzva pro systémové projekty realizované MPSV – soc. podnikání

shutterstock_154757501.jpg

Dotace je zaměřena na sociální začleňování a boj s chudobou, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast na zlepšení zaměstnatelnosti.

OP Zaměstnanost Systémové projekty realizované MPSV a ÚP ČR

shutterstock_65429458.jpg

Dotace je zaměřena na sociální začleňování a boj s chudobou, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast na zlepšení zaměstnatelnosti.

MV ČR Provoz Center na podporu integrace cizinců

shutterstock_105045134.jpg

Dotace na provoz center na podporu integrace cizinců ze třetích zemí, zaměřených na poskytování informací, poradenství a podporu cizinců a dále na kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace ve společnosti, lze čerpat až do výše 100 % způsobilých výdajů projektu

Dotační program na podporu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

shutterstock_140404582.jpg

Dotace na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015 z rozpočtu Královéhradeckého kraje mohou získat nestátní neziskové organizace, fyzické a právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti.