Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sociální začleňování

9. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Sociální infrastruktura

hospice-1797305__340

Dotace na dostupnost a rozvoj sociálních  služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

MAS Severní Chřiby a Pomoraví – Místní podnikání

shutterstock_131764049.jpg

Fiche je zaměřena na podporu drobného podnikání v území MAS SCHP. Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování  sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst.

MAS Sedlčansko Podpora sociálních služeb a komunitních center

shutterstock_153270923.jpg

Dotace na podporu kvality sociální politiky regionu se zaměřením na rozvoj sociálních služeb a podporu sociálního začleňování.

Výzva č. 5 MAS Šumavsko – Komunitní centra II.

shutterstock_96303500.jpg

Cílem této výzvy je realizovat aktivity zaměřené na prevenci sociálně vyloučených osob a podporu komunitní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, které se na našem území nacházejí 3 (Vimperk, Volary, Prachatice).

MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice

shutterstock_113484865.jpg

Cílem opatření je boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob či sociálním vyloučením ohrožených osob nebo zdravotně postižených.

1. Výzva MAS Podhůří Železných hor, o.p.s.- OPZ-Sociální začleňování a služby

sp-5

Dotace na aktivity v oblasti terénních programů, sociálního poradenství, kontaktních center a nízkoprahových center. Dále také na aktivity nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. jako programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a dále ty, které se zaměřují především na řešení problému zaměstnanosti ohrožených skupin obyvatel (motivace k nalezení zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnané, kariérní poradenství, rozvoj základních kompetencí apod.).

Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování v Olomouckém kraji

shutterstock_153244892.jpg

Dotace na podporu akcí/projektů směřujících k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z důvodu věku, zdravotního stavu nebo způsobu života, podpora veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociální na území Olomouckého kraje.

OP Zaměstnanost Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2.

Multiracial Hands Surrounding the Earth Globe

Operační program Zaměstnanost vyhlásil další výzvu podporující sociální začleňování a boj s chudobou. Specifickým cílem této výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a také rozvoj sektoru sociální ekonomiky. Žádosti je možné podávat do 30. září 2016.

Jihočeský kraj – Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením

socialni zaclenovani

Cílem programu je rozvoj činností a aktivit, které zajistí pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám znevýhodněným nebo ohroženým sociálním vyloučením. Realizovaná podpora jim umožní se zapojit do aktivního ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti prostřednictvím dvou opatření: 1. Podpora fakultativních služeb a podpůrných aktivit osobám a rodinám v dlouhodobé nebo akutní sociální krizi, 2. Podpora komplexních programů pro azylanty.

Nadace Sirius

shutterstock_155219123.jpg

Dotace je určena pro neziskové organizace na podporu mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče. Na tento program je stanovena částka 20 000 000 Kč.