Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní činnost

Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji

branka

Cílem Programu je zvýšení úrovně sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích ve Zlínském kraji.

Město Plzeň – Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy

shutterstock_107814275.jpg

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2017-2018

shutterstock_107814275.jpg

Účelem dotačního programu je zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců, umožnit jejich účast na větším počtu vrcholných akcí či kvalitnějších soustředěních.

MŠMT – Mimořádná výzva na rok 2017 – vyhlášení dotačního neinvestičního programu V. – 2. kolo

shutterstock_107814275.jpg

Cílem tohoto programu je v souladu s Koncepcí podpory sportu na období 2016 – 2025 vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel, jejich zdraví posilující a prožitkové pohybové aktivity, dostupnost a otevřenost. MŠMT vyhlášením tohoto programu podporuje rozvoj sportovních klubů, tělovýchovných jednot a spolků rozvíjejících občanskou společnost. Dalším cílem programu je především podpora zvyšování členské základny v organizovaném sportu a činnosti zajišťující postupové sportovní soutěže.

Podpora malých sportovních organizací v Libereckém kraji

shutterstock_138414104.jpg

Podpora malých sportovních organizací se rozumí spolek s počtem evidovaných členů 50 a méně, který ve svých zakládacích dokumentech má jako hlavní uvedenu sportovní a tělovýchovnou činnost.

Město Domažlice – Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2018

shutterstock_150366119.jpg

Dotace na podporu činností v oblasti sportovních aktivit dospělých ve městě Domažlice.

Město Domažlice – Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2018

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na podporu činností v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže ve městě Domažlice.

Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun

shutterstock_107814275.jpg

Podpora subjektů zajišťujících sportování dětí a mládeže jako jednoho z důležitých aspektů prevence sociálně-patologických jevů a dále podpora subjektů propagujících město cestou sportu.

MŠMT – Rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“

shutterstock_150366119.jpg

Dotace je poskytována na úhradu nákladů na sportovní přípravu nad rozsah standardního gymnaziálního vzdělávání. Konkrétně jde o žáky vzdělávající se v oborech vzdělání 79-42-K/41, 79-42-K/61 a 79-41-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou.

Podpora vrcholového sportu ve městě Brně

shutterstock_150366119.jpg

Jedná se o dotaci na podporu sportovců a sportovních klubů, vč. zabezpečení provozních nákladů na sportovní infrastrukturu klubů, působících na vrcholové úrovni ve městě Brně ve sportovních odvětvích uvedených ve schválené „Metodice na podporu vrcholového sportu ve městě Brně“.