Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní vybavení

Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna

Podpora zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna, která jsou využívána sportovními organizacemi k pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže i dospělých na všech výkonnostních úrovních, pořádání významných sportovních akcí, ale i pro sportovní aktivity široké veřejnosti.

Program na podporu sportovních aktivit ve Středočeském kraji

shutterstock_153228800.jpg

Finanční prostředky jsou určeny na podporu sportovních subjektů vykonávajících soustavnou sportovní činnost s dětmi a mládeží. Cílem výzvy je rozvoj sportu na území Středočeského kraje. Celková alokace činí více jak 4,7 mil. Kč.

Plzeňský kraj – Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2016

shutterstock_150366119.jpg

Dotace je určena na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže Plzeňského kraje. Žádat je také možné o úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení, údržbou a provozem sportovních objektů. Alokace výzvy je více jak 3 mil. Kč.

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

shutterstock_154454747.jpg

Cílem dotačního programu je podpora výstavby nových a rekonstrukce stávajících sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji na léta 2014 – 2018, z Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, z usnesení Komise pro mládež a sport a z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje.

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací v Pardubickém kraji

Podpora je zaměřena na výdaje v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení (rekonstrukce a opravy kabin, hrací plochy, střechy apod.) a pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj.

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji

shutterstock_107814275.jpg

Program na podporu pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže (do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně), kterou zajištují sportovní organizace na území Jihomoravského kraje. 

Podpora sportovní činnost dětí a mládeže a výkonnostního sportu Jihočeského kraje

shutterstock_140333755.jpg

Dotaci mohou získat právnické osoby, které mají jako hlavní předmět činnosti provozování sportovních a tělovýchovných činností a organizují sportovní činnost dětí a mládeže. 

2. kolo výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu – Cestování dostupné všem

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)

Dotace na rozšíření nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, na vybudování nebo rekonstrukci odpočívadel a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty, na zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, na zavedení nebo vylepšení navigačních a informačních systémů je možné čerpat v roce 2015 v celkové výši 50 mil. Kč.

Bezpečné branky pro Plzeňský kraj

branka

Plzeňský kraj vyhlašuje nový program Bezpečné branky, s cílem zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových hřištích a ostatních sportovištích v Plzeňském kraji instalací bezpečných branek. Součástí vyhlášení programu je upozornění na nutnost dodržování pravidel pro řádné užívání, zajištění, údržbu a kontrolu stávajících a nově pořízených sportovních zařízení (branek), a tím dosažení snížení možných rizik vážných nehod a úrazů dětí a mládeže.

Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací v Liberci

shutterstock_155878709.jpg

V rámci Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu je vyhlášena dotační výzva pro rok 2015. Jedná se o neinvestiční podporu sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem v Libereckém kraji, týkající se pravidelné činnosti a systematické přípravy jejich členů. V rámci tohoto podprogramu budou podporovány projekty, jejichž zaměření se vztahuje na akce považované žadatelem za soustředění, nebo akce realizované výhradně pro své členy, za účelem tréninku nebo akce za účelem náboru nových členů.

Dále bude poskytnuta podpora v rámci podprogramu pro údržbu, provoz a nájem sportovních zařízení.