Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na sportovní vybavení

Olomoucký kraj – Podpora sportovních akcí

volleyball-team-1561544__340

Z dotačního titulu Podpora sportovních akcí je možné žádat o finanční podporu na organizaci sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje.

Malý LEADER pro Orlicko

clouds-1852955__340

Program je zaměřen na rozvoj občanské vybavenosti v obcích a posílení kapacit členských organizací se statutem neziskové organizace / příspěvková organizace / církev při realizaci projektů, které přispívají k naplnění Strategie CLLD v oblastech, které není možné financovat z důvodu jejich zaměření, nebo objemu z dalších nástrojů využívaných MAS ORLICKO.

MŠMT Státní podpora sportu – Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

the-ball-488700__340

Dotace na podporu sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže, umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování.

Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport – v Olomouckém kraji v roce 2019

5586

Dotační program na podporu přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech je možné žádat o finanční podporu zejména na systematickou přípravu dětí a mládeže na vrcholový sport ve vrcholových mládežnických sportovních klubech v Olomouckém kraji.

Podpora celoroční sportovní činnosti – v Olomouckém kraji v roce 2019

football-1419954__340

Cílem dotačního programu je podpora celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji.

Praha 12 – udělování grantů v oblasti sportu a volného času na rok 2019

hurdles-1503753__340

Dotace na podporu činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času.

Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna

Podpora zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna, která jsou využívána sportovními organizacemi k pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti mládeže i dospělých na všech výkonnostních úrovních, pořádání významných sportovních akcí, ale i pro sportovní aktivity široké veřejnosti.

Program na podporu sportovních aktivit ve Středočeském kraji

shutterstock_153228800.jpg

Dotace na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Plzeňský kraj – Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v roce 2016

shutterstock_150366119.jpg

Dotace je určena na podporu sportovní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže Plzeňského kraje. Žádat je také možné o úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení, údržbou a provozem sportovních objektů. Alokace výzvy je více jak 3 mil. Kč.

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

shutterstock_154454747.jpg

Cílem dotačního programu je podpora výstavby nových a rekonstrukce stávajících sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji, z usnesení Komise pro mládež a sport a z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje.