Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vybavení

MAS Lašsko z.s. – IROP – Sociální bydlení

key-2323278__340


Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Lašsko, z. s. – IROP – Sociální infrastruktura – Sociální služby a komunitní centra

hand-2906458_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Lašsko z.s. – IROP – Předškolní vzdělávání

children-3826830__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

MAS Brána do Českého ráje – IROP – Podpora hasičů

firefighters-870888__340

Dotace na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora rozvoje a činnosti komunitních center

people-3152585__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Dotační program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem v Karlovarském kraji

computer-1149148__340

Dotace na vybavení ordinací praktických lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, s místem poskytování zdravotních služeb v obcích do 3 tisíc obyvatel na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: do vyčerpání alokace

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být pouze obec se sídlem na území Karlovarského kraje, která splňuje následující podmínky:
  • a) Počet obyvatel obce byl ke dni 1. 1. 2017 maximálně 3 tisíce obyvatel – dle statistiky ČSÚ.
  • b) Na území obce uvedené výše pod písmenem a) má místo poskytování zdravotních služeb praktický lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, pro kterého obec pořídí informační technologie z uvedeného dotačního programu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení vybavení ordinací praktických lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, s místem poskytování zdravotních služeb v obcích do 3 tisíc obyvatel na území Karlovarského kraje, a to informačními technologiemi pro účely předepisování léčivých přípravků na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě (dále jen elektronický recept nebo eRecept).

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 500 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 35 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel smí podat žádost o dotaci pro každého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, který má místo poskytování zdravotních služeb na území obce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. – IROP – Vzdělávání

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí a na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 4. 2019, 23:59.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity:
 • Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
  • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti před školního vzdělávání a péče o děti.
 • Aktivita Infrastruktura základních škol a vyšších odborných škol:
  • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura středních škol:
  • Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
  • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání.
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Infrastruktura základních škol, infrastruktura středních škol:
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
  • Budování bezbariérovosti škol.
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání:
  • Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
  • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 250 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2021.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

3.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu-IROP-Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi

rehab-center-1560942_960_720

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

1.výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – IROP – Vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Lípa pro venkov – IROP – Hasiči

fire-fighter-2098461__340

Dotace na pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém a na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.