Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výzkum a vývoj

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

shutterstock_146565587.jpg

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

shutterstock_151216508.jpg

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

MŠMT Podprogram INTER-TRANSFER

výzkum 1

Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím.

OP VVV – Výzva č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI

výzkum 1

Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

OP PPR – Výzva č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

shutterstock_153934175.jpg

Cílem výzvy je rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových na základě prokazatelně doložené poptávky. Na rozdíl od ostatních krajů ČR, kde se v uplynulém programovém období realizovaly rozsáhlé investice do tohoto typu infrastruktury, v Praze je vybavenost nižší a neodpovídá tak relativně vyššímu množství nově vznikajících podnikatelských subjektů.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

shutterstock_132261101.jpg

Program spolupráce si dává za cíl přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Podpora se může týkat projektů z oblasti čtyř prioritních os. Do dotačního území v rámci České republiky spadá Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.

OP VVV Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I

shutterstock_150993224.jpg

Cílem této výzvy je zkvalitnit strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Jedná se o projekty s minimální délkou trvání 5 let. Celková alokace činí více  jak 1,3 mld. Kč.

MZ ČR Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2017 – 2020

Podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu a vývoje spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Účelem výzvy je získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví.

OP PPR Výzva č. 9 Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou – inovační vouchery

shutterstock_155779511.jpg

Cílem výzvy je podpořit spolupráci mezi podnikatelským a výzkumným sektorem s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Celková alokace činí 300 mil. Kč.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

shutterstock_154505852.jpg

Dotace je určena na projekty přeshraniční spolupráce v oblasti využívání inovačního potenciálu. Cílem výzvy je podpořit zintenzívnění využívaní výsledků aplikovaného výzkumu hlavně malými a středními podniky.