Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na výzkum a vývoj

TAČR – Národní veřejná soutěž – M-ERA.Net 2 Call 2018

city-3213676__340

Dotace na na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON , zaměřenou na podporu projektů s českými uchazeči doporučenými k podpoře v rámci společné mezinárodní výzvy M-ERA.Net 2 Call 2018 orientované na materiálový výzkum a inovace.

OP VVV – Výzva č. 02 – 18 – 072 Výzkumné e-infrastruktury

laboratory-2815641_960_720

Dotace na posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu.

Potenciál – technická výzva – OPPIK

scientific-2040795__340

Dotace na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  28. 8. 2018 (18:00:00) do 24. 9. 2018 (23:59:59).

Příjemci podpory:

 • Velké podniky, které splnily minimální bodovou hranici pro poskytnutí podpory z předchozí III. Výzvy programu Potenciál, ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace výzvy určené pro velké podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra:
  • výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek).
  • dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV).
  • náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Projekt nebyl zahájen před datem podání Žádosti o podporu do III. Výzvy programu Potenciál (č. 01_16_092).
 • Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu; pro ověření bude žadatel používat přílohu výzvy s názvem „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie“.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako příjemce).
 • Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků 10 mil. Kč.
 • Příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

PODPORA SLUŽBY INFRASTRUKTURY – ITI BRNO

scientific-2040795__340

Dotace na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společně využívání technologií.

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

shutterstock_146565587.jpg

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

OP VVV Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

shutterstock_151216508.jpg

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

MŠMT Podprogram INTER-TRANSFER

výzkum 1

Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím.

OP VVV – Výzva č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI

výzkum 1

Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Výzva je zaměřena na výzkumné projekty, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Dále je cílem výzvy zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

OP PPR – Výzva č. 26 – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

shutterstock_153934175.jpg

Cílem výzvy je rozvoj a zkvalitňování služeb existujících vědeckotechnických parků a inkubátorů, případně vznik nových na základě prokazatelně doložené poptávky. Na rozdíl od ostatních krajů ČR, kde se v uplynulém programovém období realizovaly rozsáhlé investice do tohoto typu infrastruktury, v Praze je vybavenost nižší a neodpovídá tak relativně vyššímu množství nově vznikajících podnikatelských subjektů.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

shutterstock_132261101.jpg

Program spolupráce si dává za cíl přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Podpora se může týkat projektů z oblasti čtyř prioritních os. Do dotačního území v rámci České republiky spadá Plzeňský kraj, Karlovarský kraj a Jihočeský kraj.