Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělání

Město Příbram Program pro poskytování dotací pro r. 2019 – VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

school-2051712__340

Dotace na podporu tvorby a realizace výchovných a vzdělávacích akcí/projektů pro děti, žáky a studenty příbramských škol.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2018 do 30. 11. 2018 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výchovných a vzdělávacích akcí/projektů pro děti, žáky a studenty příbramských škol.
 • Vzdělávacích aktivit pro pedagogy převážně příbramských škol.
 • Výchovně vzdělávacích projektů pro rodiče dětí a žáků příbramských škol a pro místní veřejnost.
 • Projektů pro činnost organizací či sdružení, která se věnují mimoškolním výchovným a vzdělávacím aktivitám převážně zaměřeným na děti, žáky a studenty škol a školských zařízení se sídlem ve městě Příbram.
 • Metodických (výukových) materiálů nebo publikací s výchovnou nebo vzdělávací tematikou, jejichž autoři nebo výsledné materiály mají vazbu na město Příbram.
 • Projektů zaměřených na organizace soutěží ve znalostech a dovednostech dětí, žáků a studentů příbramských škol.
 • Projektů zaměřených na rozvoj polytechnického vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 950 000 Kč.
 • Podmínkou pro poskytnutí dotace je dále, že nejvyšší požadovaná částka uvedená v žádosti může činit maximálně 80 % z celkových nákladů na projekt.
 • Žádosti obsahující požadovanou částku přesahující tuto stanovenou hranici budou v souladu s Pravidly navrženy na vyřazení z dalšího posuzování.

Specifika a omezení:

 • Pro poskytnutí podpory není podstatná forma právní subjektivity příjemce dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

MAS Hrubý Jeseník – Bruntálsko – Výzva MAP – Do „velké“ školy bez obav

computer-491760__340

Dotace na podporu úplným základním školám, které přijímají děti z neúplných základních škol v regionu v pořádání různých akcí s cílem usnadnit přechod žáků z 5. tříd malotřídních škol na 2. stupeň „velkých“ škol.

MŠMT – dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství

network-3694931__340

Dotace na zjednodušení mobility studentů prostřednictvím nástrojů elektronické výměny informací o studiu, elektronické identifikace a elektronizace uznávání získaných kreditů, například s využitím Erasmus+ projektů Erasmus Without Papers , EMREX a European Student Card.

6.výzva MAS Region Kunětické hory-OPZ Zaměstnanost-II

po

Dotace na nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení.

7.VÝZVA MAS OPAVSKO-IROP-VZDĚLÁVÁNÍ 2018

classroom-2787754__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Výzva č. 02-16-031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

university-105709__340

Cílem výzvy je připravit na vysokých školách kvalitní prostředí pro tvorbu programů celoživotního vzdělávání s ohledem na měnící se požadavky trhu práce. 

EFEKT – 2B SEMINÁŘE – Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2019

success-1093891__340

Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie.

Tři Brány – Komunitní nadace pro umění, vědění a civilizaci

stažený soubor

Tento program je zaměřen na projekty, jejichž cílem je rozvoj komunity v rámci regionu Vyškovsko. Podpořeny mohou být projekty postavené na komunikaci partnerů, jejichž společným cílem je snaha o dosažení změny nebo zlepšení stávajícího stavu v oblasti, které se projekt týká.

MAS Boskovicko PLUS – OPZ – Zvyšování zaměstnanosti II.

handshake-3139227__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Výzva MAS Český les – Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – (II.)

lifebelt-160144__340

Dotace na sociální služby s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených.