Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávací programy

Výzva č. 4/2018: Pilíře EVVO

shutterstock_149838989.jpg

Dotace na koordinaci a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a dále na přípravu a tvorbu nových environmentálních vzdělávacích a osvětových programů celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu.

MAS Chrudimsko 1. výzva v rámci PRV

shutterstock_127446179.jpg

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 2.A Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií

shutterstock_155319407.jpg

Cílem je podpora jazykového vzdělávání žáků formou studijních pobytů v zahraničí. Cílovou skupinou jsou žáci plnící si povinnou školní docházku na nižším stupni víceletých gymnázií se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha, a pedagogický doprovod.

Ekofond města Zlína Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

shutterstock_155816618.jpg

Dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území statutárního města Zlína pro fyzické a právnické osoby činí 50 000 Kč.

Ekofond města Zlína „Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“

shutterstock_155926808.jpg

Dotace je poskytována na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území statutárního města Zlín.

MŽP Národní program Životní prostředí – Výzva č. 11/2017: Čistá mobilita

shutterstock_155816618.jpg

Dotace je zaměřena na podporu komplexních projektů směřujících ke zvýšení povědomí o problémech městské mobility a možnostech jejich řešení, které povedou ve svém důsledku ke zlepšení ovzduší a kvality života ve městech. Cílem je zvýšit informovanost obyvatel o problematice životního prostředí. Pro Výzvu je alokováno celkem 20 000 000 Kč.

OP VVV Výzva č. 02_15_002 pro krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce mohou čerpat kraje.

OP VVV Výzva č. 02_15_004 Smart Akcelerátor

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje mohou čerpat vyšší územně samosprávné celky, přičemž maximální výše celkových způsobilých výdajů může být až 80 mil. Kč.

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

shutterstock_143850391.jpg

Dotace na podporu polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách, zejména na jejich vybavení stavebnicemi a technickými pomůckami lze čerpat maximálně do výše 50 000 Kč na jednu školu.

OP VaVpI Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

shutterstock_146565587.jpg

Dotaci na projekty zaměřené na zvýšení atraktivity a rozvoje center: „Science Learning Center“ a „Návštěvnických center“, může získat pouze příjemce podpořený v rámci Výzvy 1.3, PO 3, OP VaVpI. Plánovaná alokace pro tuto výzvu 200 mil. Kč.