Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

Výzva č. 02-16-031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách

university-105709__340

Cílem výzvy je připravit na vysokých školách kvalitní prostředí pro tvorbu programů celoživotního vzdělávání s ohledem na měnící se požadavky trhu práce. 

MAS Valašsko – Horní Vsacko – IROP – Opatření 5: VZDĚLÁVÁNÍ – NAŠE BUDOUCNOST

baby-3362974__340

Dotace na zvyšování  kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

3.Výzva MAS Brána Písecka-IROP-Rozvoj komunitních center

shutterstock_150366119.jpg

Dotace přispívá na rozvoj veřejných víceúčelových zařízení sloužících k setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Výzva MAS Bojkovska v rámci PRV

ven

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech. Další okruh činností, pro které bude tato dotace určena, jsou činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce.

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora zaměstnanosti II.

pomoc

Dotace povede ke zvýšení podnikatelské aktivity, konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání prostřednictvím podpory zaměstnanosti, zvýšení kvalifikace pracovníků. Dále bude podporovat zaměstnanost na území MAS Hlučínsko s důrazem na osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby již sociálně vyloučené a na osoby neúspěšné na trhu práce.

Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství v Olomouckém kraji

shutterstock_156897440.jpg

Účelem je podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

Výzva_3_RÝMAŘOVSKO_OPZ_Další profesní vzdělávání v regionu – podpora zaměstnanosti

shutterstock_139584668.jpg

Cílem podporovaných aktivit je zvýšit kvalifikaci a vzdělání osob na trhu práce, které patří k cílovým skupinám, s přímou vazbou na jejich uplatnění na trhu práce. V projektech realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je doplňovat a rozšiřovat s ohledem na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce.

Výzva_2_RÝMAŘOVSKO_OPZ_Podpora vzdělávání – rekvalifikace v regionu

shutterstock_153244892.jpg

Podporované aktivity přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšího využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti, lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.

OP Zaměstnanost – Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II.

shutterstock_152360909.jpg

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.