Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

Výzva MAS Hlučínsko z.s. – Podpora zaměstnanosti II.

pomoc

Dotace povede ke zvýšení podnikatelské aktivity, konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání prostřednictvím podpory zaměstnanosti, zvýšení kvalifikace pracovníků. Dále bude podporovat zaměstnanost na území MAS Hlučínsko s důrazem na osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby již sociálně vyloučené a na osoby neúspěšné na trhu práce.

Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství v Olomouckém kraji

shutterstock_156897440.jpg

Účelem je podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství pořádaných pro zlepšení informovanosti o stavu životního prostředí a zemědělství a rovněž také podpora aktivit, které vedou k ochraně a obnově biologické rozmanitosti krajiny a ke zlepšení kvality životního prostředí na území Olomouckého kraje.

4.výzva MAS Vladař–IROP–Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení I.

shutterstock_156832877.jpg

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání. Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť. Podpora k zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Výzva_3_RÝMAŘOVSKO_OPZ_Další profesní vzdělávání v regionu – podpora zaměstnanosti

shutterstock_139584668.jpg

Cílem podporovaných aktivit je zvýšit kvalifikaci a vzdělání osob na trhu práce, které patří k cílovým skupinám, s přímou vazbou na jejich uplatnění na trhu práce. V projektech realizované aktivity by neměly nahrazovat činnosti ÚP ČR, ale naopak je doplňovat a rozšiřovat s ohledem na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce.

Výzva_2_RÝMAŘOVSKO_OPZ_Podpora vzdělávání – rekvalifikace v regionu

shutterstock_153244892.jpg

Podporované aktivity přispějí ke snížení lokální nezaměstnanosti, lepšího využití ekonomického potenciálu venkova, zlepšení spolupráce všech místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti, lepší dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.

OP Zaměstnanost – Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II.

shutterstock_152360909.jpg

Výzva podporuje aktivity zaměřené na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání, zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje

shutterstock_96303500.jpg

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje a podpora veřejného a osobního zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji.

Dotační řízení Ministerstva spravedlnosti ČR na rok 2018

shutterstock_153244892.jpg

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity realizované v dotačním roce 2018.

Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora lokální zaměstnanosti – I.

shutterstock_153244892.jpg

Cílem opatření je zvýšit lokální zaměstnanost rozvojem a oživením podnikání, rekvalifikací, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce. Cílem jednotlivých aktivit je především přímá vazba na uplatnění podpořených osob na trhu práce, tzn. spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na nová pracovní místa nebo zprostředkování zaměstnání.