Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

shutterstock_145390069.jpg

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně.

OP VVV – Výzva č. 02 – 18 – 071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

white-board-593309__340

Dotace na podporu  zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce.

Nadace VIA – Dobro-druzi

concert-971027__340

Cílem tohoto programu je probouzet v mladých lidech zájem o filantropii, vést je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství.

ČRA – Zvyšování kapacit vybraných technických oborů na národní a provinční úrovni

waters-3362258_960_720

Záměrem této dotační výzvy je zvýšení dostupnosti a zlepšení kvality technického učňovského vzdělávání v centru odborného vzdělávání v Kampong Chhnang a prostřednictvím zavedení nových učebních osnov přispět ke zlepšení úrovně tohoto typu vzdělávání i na národní úrovni.

Sasakawa Asthma Fund – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

kindergarten-2204239__340

Granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení.

MAS Podhorácko – Programový rámec PRV

agricultural-machine-1918987__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

Kraj Vysočina Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

computer-1149148__340

Dotace na podporu motivačního opatření, zaměřeného na specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství nebo oboru pediatrie.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 09. 2019.

Příjemci podpory:

  • Účastník specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství nebo oboru pediatrie, který má s Akreditovaným zařízením uzavřenou pracovní smlouvu na minimálně polovinu zákonem stanovené týdenní pracovní doby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Specializační vzdělávání praktických lékařů,  lékařů v oboru pediatrie na území Kraje Vysočina.

Forma a výše podpory:

  • Finanční prostředky žadateli ve výši 10 000 Kč za měsíc s tím, že částka 5 000 Kč za měsíc musí být zaslána žadatelem na účet Akreditovaného zařízení.
  • Maximální výše finančních prostředků se odvíjí od délky specializačního vzdělávání dané zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, pro obor všeobecné praktické lékařství nebo obor pediatrie.

Specifika a omezení:

  • S Akreditovaným zařízením musí být uzavřena prcovní smlouva minimálně na dobu délky specializačního vzdělávání stanovené vzdělávacím programem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pediatrie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

laser-2761495__340

Dotace na podporu realizace ozdravných a rehabilitačních aktivit určených pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodněné a zdravotně ohrožené občany) včetně podpory nekomerční, neziskové a obecně prospěšné činnosti organizací zaměřených na pomoc specifickým skupinám obyvatel.

Podpora významných aktivit v oblasti zdravotnictví – Olomoucký kraj

crutches-538883__340

Dotace na  podporu zlepšování zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje realizací významných aktivit v oblasti zdravotnictví, dále podpora zlepšování zdravotního stavu dětí se zdravotním či kombinovaným postižením včetně neurologického, podpora významných akcí/projektů zaměřených na udržování a zvyšování odborných kompetencí zdravotnických pracovníků a podpora dárcovství krve v Olomouckém kraji.

MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence středních škol

school-class-401519__340

Účelem výzvy je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.