Dotace na zaměstnance | Dotace EU
Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zaměstnance

Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

shutterstock_154772753.jpg

Obecným cílem projektu podpory nových praxí praktických lékařů je zajištění dostupnosti primární péče pro všechny občany České republiky.

OP Zaměstnanost Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců

shutterstock_154745477.jpg

Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, a dále zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Realizace projektů se týká celého území České republiky mimo hl. m. Prahy.

OP Zaměstnanost Výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání

shutterstock_135850772.jpg

Dotace je určena jak pro podnikatelskou sféru, tak pro neziskové organizace, a to na podporu vzniku a rozvoje nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Jedná se především o zaměstnávání osob z cílových skupin, které jsou na trhu práce znevýhodněné.

OP Zaměstnanost Výzva č. 53 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

shutterstock_105045134.jpg

Cílem této výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných na trhu práce. Jedná se o finanční podporu různých druhů aktivit, které povedou k  zaměstnání těchto osob  v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu.

OP Zaměstnanost Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR

shutterstock_157433645.jpg

Tato výzva podporuje opatření, která povedou ke zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Povinným partnerem projektů je Úřad práce ČR.

OP Zaměstnanost Integrované územní investice (ITI)

shutterstock_154884413.jpg

Jedná se o podporu aktivit zaměřených na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Cílem programu jsou opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. Výzva je určena pro metropolitní oblasti, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie ITI.

OP Zaměstnanost Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

shutterstock_124625749.jpg

Tento dotační program podporuje aktivity, které jsou zaměřené na zvýšení míry zaměstnanosti cílových osob, zejména  osob starších, dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných na trhu práce. Výzva je určena pro metropolitní oblasti, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie IPRÚ.

OP Zaměstnanost Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze

shutterstock_151047407.jpg

Cílem tohoto dotačního programu je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Může se jednat například o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života nebo podpory stejné odměny za stejnou práci. Výzva je určena pro projekty realizované pouze na území hl. m. Prahy.

OP Zaměstnanost Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

shutterstock_155779511.jpg

Cílem této dotační výzvy je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Může se jednat například o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života nebo podpory stejné odměny za stejnou práci. Jedná se o projekty realizované v rámci České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

MZe – 18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

shutterstock_131764049.jpg

Jedná se o dotační program, který má pomoci potravinovým bankám příp. dalším subjektům zabývajících se bezplatnou distribucí potravin potřebným. Podpora se týká např. rekonstrukce a výstavby skladovacích prostor pro skladování potravin včetně technologického vybavení. Cílem programu je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpora distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze.