Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: dotace na zeleň

Dotační program Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje

ven

Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Dotační program je zaměřen zejména na podporu budování a obnovy zařízení v majetku obcí, podporu činnosti místních akčních skupin a svazků obcí.

Liberecký kraj – Podpora ochrany přírody a krajiny

environmental-protection-326923__340

Dotace na podporu péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické stability s důrazem na ohrožené druhy, ochrana krajinného rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami, podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi.

Výzva č. 2 – MAS Posázaví – PRV

warsaw-100294__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Sociální bydlení v obcích

puzzle-pieces-2648213__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

6. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Protierozní opatření

warsaw-100294__340

Dotace na podporu opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

4. Výzva MAS Labské skály z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

woman-3602245__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

2. Výzva MAS Horní Pomoraví – OPŽP – Parky a návsi I.

bridge-2767545__340

Dotace na podporu zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů.

MAS Stolové hory – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – I

computer-491760__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Podpora sociálního bydlení

house-1407562_960_720

Dotace na sociální bydlení zajišťující přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.

MAS Broumovsko Sídelní zeleň I – OPŽP

bridge-2767545__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.