Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace na zemědělství

PRV 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

shutterstock_155695982.jpg

Cílem opatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

MZe – 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

stažený soubor

Dotace je poskytovaná v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020.

MZe – 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

shutterstock_156844055.jpg

Dotace je poskytována na základě Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, části II, kapitoly 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat.

MZe – 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

shutterstock_88756531.jpg

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

MZe – 2.D. Nákup plemenných zvířat

shutterstock_123421084.jpg

Dotace na nákup vybraných plemenných hospodářských zvířat poskytuje Ministerstvo zemědělství.

MZe Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

shutterstock_155292674.jpg

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ

shutterstock_88756531.jpg

Program je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech.

PRV 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

shutterstock_156912908.jpg

Podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“. Cílem této iniciativy je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Zároveň bude v rámci této operace poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství a potravinářství.

Olomoucký kraj – Podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství

shutterstock_157339835.jpg

Dotace na semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce a programy zaměřené na tématiku životního prostředí a zemědělství nebo na poradenskou činnost mohou získat fyzické a právnické osoby v Olomouckém kraji. 

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

shutterstock_154541222.jpg

Dotace na udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat jsou vyhlášeny Ministerstvem zemědělství.  Podpora je udělována na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.