Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro obce

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – Senior Expres

hand-in-hand-1686811__340

Dotační program byl zřízen za účelem pomoci obcím při realizaci zajištění důstojného života seniorů a je v souladu s Programovým prohlášením Rady Karlovarského kraje.

MMR – 117D07 Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů

demolition-855079__340

Hlavním cílem programu Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů je zajistit prostřednictvím krajů ČR dočasnou finanční podporu obcím, jejichž obecní úřady jsou obecnými stavebními úřady, na zajištění výkonu rozhodnutí, které vydaly stavební úřady ve veřejném zájmu při plnění povinností, které jim ukládá stavební zákon. Jedná se o finanční zajištění neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací a vyklizení stavby v souvislosti s uvedenými pracemi.

Dotační program na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem v Karlovarském kraji

computer-1149148__340

Dotace na vybavení ordinací praktických lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, s místem poskytování zdravotních služeb v obcích do 3 tisíc obyvatel na území Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: do vyčerpání alokace

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být pouze obec se sídlem na území Karlovarského kraje, která splňuje následující podmínky:
    • a) Počet obyvatel obce byl ke dni 1. 1. 2017 maximálně 3 tisíce obyvatel – dle statistiky ČSÚ.
    • b) Na území obce uvedené výše pod písmenem a) má místo poskytování zdravotních služeb praktický lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, pro kterého obec pořídí informační technologie z uvedeného dotačního programu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Pořízení vybavení ordinací praktických lékařů v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie, s místem poskytování zdravotních služeb v obcích do 3 tisíc obyvatel na území Karlovarského kraje, a to informačními technologiemi pro účely předepisování léčivých přípravků na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě (dále jen elektronický recept nebo eRecept).

Forma a výše podpory:

  • Pro dotační program je vyčleněna částka 500 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2019.
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 35 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel smí podat žádost o dotaci pro každého poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo pediatrie, který má místo poskytování zdravotních služeb na území obce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

MZe – 23. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

calf-362170__340

Dotace na zajištění nákladů péče o odebraná zvířata umístěná v rámci přenesené působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání ve smyslu § 28a odst. 1 písm. a) nebo § 28c odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání do předběžné náhradní péče či do náhradní péče.

Dotační program Odboru kancelář hejtmana – Plzeňský kraj

environmental-protection-326923__340

Podpora projektů a činností, na které nelze žádat v rámci ostatních vyhlášených dotačních programů a titulů Plzeňského kraje. Jedná se o tzv. mimoprogramové dotace.

MV-GŘ HZS ČR Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí

images

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.

Kraj Vysočina – Venkovské prodejny

holasovice_

Cílem tohoto programu je podpořit obce za účelem zachování dostupnosti služeb, které jsou poskytovány na jejich území.

Plzeňský kraj – Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí

projektova_dokumentace

Účelem dotačního titulu je podpora zpracování studie variantního odkanalizování všech místních částí obce, která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování všech jejích místních částí. Studie bude posléze podkladem pro změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

OP Zaměstnanost Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

shutterstock_135850772.jpg

Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí, podpora tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

IROP Výzva č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

Dotace je určena na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.