Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro školská zařízení

Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží

Finanční podpora je určena školám a školským zařízením na území Karlovarského kraje, a to na pořádání školních soutěží. Cílem výzvy je všestranný rozvoj dovedností a talentu dětí, žáků a studentů. Dotaci lze obdržet až ve výši 20 tis. Kč.

Program na podporu talentů v Olomouckém kraji

shutterstock_156832877.jpg

Cílem dotačního programu je podpora škol a školských zařízení, jejichž žáci a studenti dosahují v systému olympiád, soutěží a přehlídek významných úspěchů.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty

shutterstock_79404877.jpg

Dotace na podporu výuky cizích jazyků a složení standardizovaných zkoušek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se sídlem v Městské části Praha 6 je možné čerpat až do výše 50 000 Kč.

Dotační řízení MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

shutterstock_155219123.jpg

Dotaci na realizaci projektů v oblasti prevence rizikových projevů chování mohou získat neziskové organizace, školská zařízení, církevní instituce a další žadatelé, kteří předloží projekt z oblasti primární prevence rizikového chování.

Výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů

shutterstock_79019158.jpg

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2018.

OP VK Výzva č. 57 Zvyšování kvality ve vzdělávání

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na zvyšování kvality počátečního vzdělávání mohou získat školy se sídlem mimo Prahu až do výše 1 mil. Kč na jeden projekt.

OP Zaměstnanost Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

shutterstock_154904891.jpg

Dotace na podporu služeb péče o děti v době mimo školní vyučování mohou čerpat nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení.

Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

shutterstock_154904891.jpg

Dotace na realizaci ozdravných pobytů pro žáky mateřských a základních škol pocházejících z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší mohou získat školy, školská zařízení a územní samosprávné celky jako jejich zřizovatelé. Celková alokace je 40 mil. Kč.

Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců

shutterstock_155224337.jpg

Dotace jsou určeny právnickým osobám, které poskytují základní vzdělávání žákům se sociálním znevýhodněným a dětem cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců. Finanční prostředky lze také poskytovat na částečnou úhradu, případně krytí nákladů souvisejících s poskytováním zájmového vzdělávání v pravidelné denní docházce ve školní družině nebo školním klubu uvedeným žákům, pokud činnost základní školy a školní družiny či klubu vykonává tatáž právnická osoba.

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR

shutterstock_153690974.jpg

Dotace se poskytují na integraci dětí a žáků-cizinců do české společnosti prostřednictvím projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti dětí a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, integrační volnočasové aktivity, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí a žáků-cizinců a podporu spolupráce rodiny a školy.