Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro zemědělce

MZe – 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

stažený soubor

Dotace je poskytovaná v souladu s podkapitolou 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětví zemědělství a lesnictví ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020.

MZe – 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

shutterstock_156844055.jpg

Dotace je poskytována na základě Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, části II, kapitoly 1.1.5.2. Podpora na závazky týkající se dobrých životních podmínek zvířat.

MZe – 3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

shutterstock_88756531.jpg

Dotace na zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence proti šíření hospodářsky závažných virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem a sadbou.

MZe – 2.D. Nákup plemenných zvířat

shutterstock_123421084.jpg

Dotace na nákup vybraných plemenných hospodářských zvířat poskytuje Ministerstvo zemědělství.

PRV 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

shutterstock_75912616.jpg

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Záměrem je pomoci malým hospodářským subjektům ve venkovských oblastech s cílem společně nalézt úspory v rozsahu, kterých nedosahují, pokud působí samostatně. Podporovány budou společné investice na realizaci projektu. V případě spolupráce v odvětví lesnictví jsou podporovány také výdaje na vypracování lesního hospodářského plánu pro sdružený lesní majetek.

PRV 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

shutterstock_127446179.jpg

Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tj. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu. Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu.

PRV 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

shutterstock_156283334.jpg

Dotace na spolupráci minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v procesech výroby energie, potravin a v průmyslových procesech. Podpora je zaměřena na vznik a koordinaci spolupracujících subjektů, na analýzu vztahů mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy.

PRV 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

Podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“. Cílem této iniciativy je podpořit fungování operačních skupin, které svou činností pod EIP spadají. Zároveň bude v rámci této operace poskytnuta podpora na přímé výdaje související se zavedením inovace u podnikatelského subjektu působícího v odvětví zemědělství a potravinářství.

PRV M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

dc09a68dfe7e245087660b2a89e065d7

Dotace je určena jednak na částečné finanční kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, a dále na uznané zdroje selektovaného reprodukčního materiálu na lesní půdě. Jedná se o víceletou podporu s pětiletými závazky hospodaření.

MZe – Dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017

shutterstock_155292674.jpg

Dotační program je určen na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách  pěstovaných převážně pro tržní účely  a na zemědělských plodinách ke krmným účelům v roce 2017.