Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv štítku: Dotace

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji

běžky

Dotace je určena k podpoře úhrady nákladů spojených s budováním a údržbou běžeckých tras na území Karlovarského kraje. Cílem výzvy je rozvoj zimních sportů a rozšíření možností sportovního vyžití. Celková alokace činí 1,2 mil. Kč.

ČRA – Podpora začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti v Bosně a Hercegovině

shutterstock_125095025.jpg

Předmětem dotace od České rozvojové agentury je finanční podpora tří neziskových organizací z Bosny a Hercegoviny, které se zabývají poskytováním sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 105 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

sp-5

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. 

Vyhlášení řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

shutterstock_155582294.jpg

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. 

OP VVV Výzva č. 02_17_052 Individuální projekty systémové III.

shutterstock_119455231.jpg

Dotační program je určen na podporu projektů, jejichž cílem je  snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a odborné přípravy zejména z hlediska posílení profesních kompetencí pedagogických pracovníků a relevantnosti pro trh práce. Celková alokace je 350 mil. Kč.

Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji

shutterstock_155145920.jpg

Finanční podpora je určena fyzickým osobám, a to na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový zdroj tepla, který bude šetrnější k životnímu prostředí. Realizace projektů se týká území Olomouckého kraje a selková alokace činí 124 mil.Kč.

OP Zaměstnanost Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR

shutterstock_157433645.jpg

Tato výzva podporuje opatření, která povedou ke zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob v souladu s potřebami regionálního trhu práce. Povinným partnerem projektů je Úřad práce ČR.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko Výzva z Fondu mikroprojektů Nisa

shutterstock_90811127.jpg

Jedná se o podporu projektů s menším finančním objemem, které jsou  zaměřeny zejména na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, osvětových a kulturních aktivit a občanských iniciativ. Podporovat lze také mikroprojekty, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury daného území, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Jihočeský kraj – Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných

Wheelchair in park, close-up

Dotační program je určen jednak pro poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a zároveň pro rodiny, které pečují o osobu s nevyléčitelnou nemocí v domácím prostředí. Cílem výzvy je zmírnit utrpení a zachování kvality života pacienta.

OP ŽP Výzva č. 111 – Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny

shutterstock_155841245.jpg

Dotační program, jehož cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Podpora se týká např. projektů na výstavbu nových rybích přechodů, založení biocenter, vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků nebo na opatření zamezující vodní erozi atd.