Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Vláda ČR – Protidrogová politika (látkové a nelátkové závislosti)

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Dotace je určena na preventivní, poradenské, ambulantní a rezidenční programy v různých typech adiktologických služeb. Současně je podpora zaměřena na informační aktivity včetně aktivit propagujících činnost služeb, projekty na síťování služeb, monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 9. 2017.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem v rámci tohoto programu je spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, církev a náboženská společnost, sociální družstvo a právnická osoba včetně sdružení právnických osob, jejímž předmětem činnosti je působnost v oblasti poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, vědecko-výzkumné nebo vzdělávací činnosti.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační oblast 1 – udržení a rozvoj sítě služeb a projektů, jejichž cílovou skupinou jsou uživatele nelegálních návykových látek nebo osoby ohrožené užíváním nelegálních návykových látek, hazardní/patologičtí hráči, uživatele alkoholu a tabáku nebo osoby ohrožené uvedeným závislostním chováním:
  • Z dotačního titulu budou uspokojeny závazky, které Úřadu vlády ČR (RVKPP) vyplývají z uzavřených Smluv o dlouhodobé spolupráci na realizaci projektu protidrogové politiky z r. 2017.
  • V závislosti na výši finančních prostředků bude podpora zacílena na projekty nízkoprahových služeb poskytujících nebo zprostředkujících možnost testování na infekci HIV, virovou hepatitidu typu C, případně syfilis u problémových uživatelů drog, projekty orientované na vznik nových a udržení/rozvoj krajských center pro hazardní hráče a osoby ohrožené touto závislostí, v případě primárně-preventivních programů budou prioritně podpořeny projekty selektivní a indikované prevence.
 • Dotační oblast 2 - projekty informační, výzkumné a zaměřené na plnění aktivit akčních plánů realizace Národní strategie protidrogové politiky:
  • Informační, zaměřené na práci s veřejností, včetně aktivit propagujících činnost služeb.
  • Monitorovací a výzkumné projekty v oblasti závislostí, včetně hodnocení přijatých intervencí.
  • Podpora specifických aktivit v problematice užívání metamfetaminu (včetně farmakoterapie) a projekty podpory česko-německé spolupráce v oblasti prevence, léčby, metod práce s klienty a výzkumu v oblasti užívání metamfetaminu.
  • Projekty zaměřené na plnění aktivit akčních plánů integrované protidrogové politiky (akční plán pro oblast nelegálních návykových látek, pro oblast hazardního hraní, pro omezení škod působených alkoholem a AP pro oblast kontroly tabáku).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků činí 129 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekty žádající si o podporu v rámci dotačního řízení RVKPP se můžou za podmínek schválených RVKPP ucházet o víceleté financování prostřednictvím uzavření Smlouvy o dlouhodobé spolupráci na realizaci projektu protidrogové politiky s Úřadem vlády ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>