Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny

shutterstock_153986684.jpg
Share Button

Dotační výběrové řízení na finanční podporu spolků a obecně prospěšných společností, které mohou zajistit koordinační činnost při rozdělení svěřených finančních prostředků za účelem podpory zejména lokálně významných projektů realizovaných nestátními neziskovými organizacemi.

Příjem žádostí:

 • Do 29. července 2016 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram I Koordinace projektů na podporu biodiverzity.
  • Mapování výskytu určitého ohroženého druhu a skupin ohrožených druhů, zejména kategorie C1 a C2, prioritně: mapování hnízdního výskytu ohrožených druhů ptáků vázaných na lidská sídla, mapování aktuálně ohrožených druhů ptáků zemědělské krajiny (zejména čejka chocholatá, moták lužní, chřástal polní), mapování výskytu dospělců saproxylofágního hmyzu, mapování výskytu obojživelníků a plazů.
  • Monitoring/podrobné mapování určité lokality (např. získání podkladů pro plánovaný management či aktivity vedoucí k ochraně lokality, zhodnocení prováděného managementu…).
  • Praktická opatření k zachování/obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin, zejména: péče o lokality výskytu chráněných a vzácných druhů (mozaikové kosení, narušování drnu, opatření k zachování vodního režimu…), management hospodářsky nevyužívaných lučních biotopů (výřez náletu, mozaikové kosení, hrabání, narušování drnu aj.) na málo dostupných místech, péče o mokřady, prameniště, tůně (kosení, odklízení pokosené biomasy z lokality, oplocování lokality aj.), opatření k eradikaci nebo omezení populací invazních druhů rostlin (v rámci ucelených jednotek zaručujících efektivitu opatření – v rámci dílčích povodí atp.)
  • Praktická opatření vedoucí k podpoře zvláště chráněných a vzácných druhů, zejména: ochrana míst na rozmnožování a odpočinku (instalace budek aj. hnízdních úkrytů), ochrana obojživelníků při migraci atp.
  • Příprava sadbového materiálu a výsadby ohrožených druhů dřevin. Shromažďování a příprava sadbového materiálu, výsadba včetně zakládání extenzivních sadů.
  • Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi jejího zachování formou terénních exkurzí, přednášek, výstav atd. Dále je podporována propagace a osvětová činnost ÚSES.
  • Propagace ochrany druhu, skupiny druhů či biotopu pomocí informování široké veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní ochrany formou tiskovin, filmů, webů či informačních panelů.

Forma a výše podpory:

 • Podprogram I. Koordinace projektů na podporu biodiverzity – maximální výše dotace 3.000 tis. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>