Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Zásady Ministertsva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Share Button

Finanční prostředky jsou a uvolňovány Ministerstvem kultury buď přímo pod § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nebo jako účelově vázané dotace poskytované krajům a hlavnímu městu Praze, příp. obcím s rozšířenou působností na jejich žádost do jejich rozpočtu dle zákona o rozpočtových pravidlech. Kraje, hlavní město Praha a obce s rozšířenou působností a obce poskytují podle těchto Zásad jednotlivé finanční prostředky vlastníkům kulturních památek v souladu se zákonem o státní památkové péči a vyhláškou vydanou k jeho provedení. Příspěvky z rezervy Programu poskytuje pouze Ministerstvo kultury.

Příspěvky na obnovu kulturních památek jsou rozmisťovány pouze do měst a obcí, na jejichž území je prohlášena MPR nebo MPZ, kde je zpracován a schválen městský program regenerace dle usnesení vlády. Výjimečně, a to z rezervy, mohou být poskytnuty i do měst, kde již bylo zahájeno řízení o prohlášení památkové zóny, popř. památkové rezervace, pokud je pro toto území zpracován a schválen městských program regenerace.

Při výběru měst a stanovení výše finanční podpory se posuzuje do jaké míry město splňuje podmínky Programu, kterými jsou zejména existence a kvalita městského programu regenerace, územně plánovací dokumentace a úroveň a výsledky činností místní pracovní skupiny. Dále se přihlíží k přiměřeným finančním potřebám na zachování památkových hodnot v území MPR a MPZ. Tyto potřeba města předkládají, po předchozím projednání s územně příslušným výkonným orgánem státní památkové péče a Národním památkových ústavem, k posouzení MK.

Státní finanční podpora Programu může být poskytována pouze pro obnovu kulturních památek. Státní dotaci lze využít pouze v souladu s cíli Programu jako příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky (příp. movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře, varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, která stojí na území MPR a MPZ). Finanční prostředky lze využít na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, jiných právnických a fyzických osob, příp. krajů.

Příspěvky se poskytují za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot a na podporu oprav objektů, kde vychází k využití pro kulturně výchovnou nebo jinou veřejně prospěšnou činnost a kde bude provoz a údržba zajišťována právnickou, popř. fyzickou osobou neziskového typu. Zvláštní pozornost zasluhují akce na obnovu kulturních památek – staveb, kde se předpokládá nebo již existuje sloučení neziskové a ziskové činnosti pod jednou soukromoprávní správou s cílem zajištění neziskové činnosti a pravidelné údržby kulturních památek z dosaženého zisku. Příspěvky mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování soukromě památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy.

Sleduje se vynaložení všech finančních prostředků poskytnutých  z veřejných zdrojů na jednotlivé akce. Příspěvek nesmí být poskytnut na tutéž akci obnovy kulturní památky v rámci ostatních programů MK na úseku státní památkové péče. Sledují se kritéria společenské efektivity (záchrana hmotné podstaty nemovité kulturní památky zachování historické urbanistické struktury MPR nebo MPZ, zpřístupnění kulturních památek veřejnosti, zachování charakteru a dosažení harmonie v působení historického prostředí, účinnější působení památkových hodnot v prostorech vlastního objektu).

Příspěvky v Programu zajišťuje kraj prostřednictvím krajského úřadu, hlavní město Praha prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy nebo obec prostřednictvím obecního úřadu. Dochází ke kontrole využití dotací, zjištění se poskytuje MK, které vykonává ústřední dozor nad celým programem. V odůvodnění rozhodnutí o poskytnutí příspěvku z Programu je povinně zakotven údaj o ceně obnovy kulturní památky, sjednané mezi zadavatelem a zhotovitelem pro příslušný kalendářní rok.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Petra Králíčková, @ petra.kralickova@cyrrusadvisory.cz , T: +420 775 475 301

Zdroj: http://www.mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/UPLNE-ZNENI-ZASAD-MK-Programu-regenerace-MPR-a-MPZ—ze-dne-12-5-2011.pdf


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>