Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Změny ve struktuře operačních programů v programovacím období 2014-2020

Share Button

Nyní již můžeme konstatovat, že nové programovací období 2014-2020 přinese nejen méně finančních prostředků, které budou moci způsobilí žadatelé čerpat, ale také podstatné změny ve struktuře operačních programů. Konečná alokace finančních prostředků bude ještě mírně upřesněna, ale indikativně se bude jednat o cca 20,5 mld. EUR v běžných cenách, namísto 26,7 mld. EUR, které byly k dispozici v programovacím období 2007-2013.

Nastávající programovací období 2014-2020 slibuje zjednodušení, optimalizaci administrativních postupů a zavedení srozumitelných pravidel. Stanovené cíle hospodářské a sociální soudržnosti vycházejí z cílů strategie Evropa 2020 a oproti současnému programovacímu období dojde ke snížení z tří cílů na dva. Dva stanovené cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ a „Evropská územní spolupráce“ budou uskutečňovány prostřednictvím Operačních programů, kterých bude oproti současným 25 nově pouze 15.

Podstatnou změnu zaznamenáme v Regionálním operačním programu (dále jen ROP), který se zapsal do povědomí především díky mediálně probíraným korupčním kauzám. Vláda ČR dne 28. 11. 2012 schválila sloučení 7 ROP do tzv. Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP), který bude řídit Ministerstvo pro místní rozvoj, namísto stávajících regionů. Regiony se však nemusí obávat úplné ztráty své role, protože s nimi vládní dokument, definující IROP, počítá i do budoucna a to jednak ve fázi implementace programu IROP, fázi výběru akcí a rovněž jako s příjemci podpory z daného programu.

Kromě IROP budou v rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“ k dispozici další tematické operační programy.

Na nově znějící operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude dohlížet ministerstvo průmyslu a obchodu. Program se mimo jiné zaměří na rozvoj ICT a informačních technologií, podporu podnikání, inovací v podnikatelském sektoru a snížení energetické náročnosti.

Ministerstvo životního prostředí bude pověřeno řídit operační program Životní prostředí, který se zaměří na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, vody ochranu přírody a krajiny a energetické úspory.

Řídícím orgánem operačního program Doprava bude ministerstvo dopravy, s cílem zajistit urychlení rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti ČR.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání sloučí 2 operační programy z programovacího období 2007-2013 tedy OP Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost a bude řízen ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Program se zaměří na podporu výzkumu a vývoje, vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí a zvyšování kvality vzdělávání.

Operační program Zaměstnanost, řízený ministerstvem práce a sociálních věcí se zaměří na projekty týkající se sociálního začleňování a boj s chudobou. Tato problematika samozřejmě souvisí také s dostupností pracovní síly včetně zvyšování kvality vzdělávání a školství. Oproti současnému programovacímu období bude kladen důraz také na dostupnost vybraných druhů zdravotní péče především dlouhodobé a psychiatrické.

Pro hlavní město Praha bude po roce 2013 existovat pouze jeden operační program s názvem Praha – pól růstu ČR, orientovaný na podporu vědy a výzkumu, malých a středních podniků, nízkouhlíkového hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání s cílem zajištění konkurenceschopnosti hlavního města jako rozvojového pólu republiky a zajištění kvalitního života obyvatel.

Řízení operačního programu Technická pomoc bude mít v kompetenci ministerstvo pro místní rozvoj s cílem zajištění prostředků na realizaci aktivit v programovacím období 2014-2020.

V rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ bude možno čerpat peněžní prostředky z těchto operačních programů.

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko

OP Mezinárodní spolupráce

OP Nadnárodní spolupráce

V programovacím období 2014-2020 pokračují také programy, které zůstávají v gesci ministerstva zemědělství.  Program rozvoje venkova 2014-2020, financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Program Rybářství 2014-2020, financovaný z Evropského námořního a rybářského fondu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. Praha: +420 210 028 454; Brno: +420 538 705 778, Písek: +420 380 425 302. Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Soňa Došková, @: sona.doskova@cyrrusadvisory.cz.

Zdroj:

 

Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020.


Vaše dotazy a komentáře

 1. Iveta Hanušová napsal:

  Dobrý den, vedeme včelařský kroužek a rádi bychom získali dotaci na organizování soutěže Zlatá včela. je možné učinit takto v některém z dotačních programu ministerstva zemědělství? Děkuji

  • Dobrý den,

   ministerstvo zemědělství podporuje odborné konzultace. Na podporu soutěže je možné zkusit využít některý z dotačních programů krajského úřadu, např. na podporu pořádání kulturních akcí.

   S pozdravem, LT


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>