Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06

shutterstock_154288988.jpg

Evropský hospodářský prostor a Norské fondy 2009-2014 mají za cíl přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a také k posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech. Zde předkládáme základní informace o Programu CZ06 – Kultura.

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02

shutterstock_90811127.jpg

Evropský hospodářský prostor a Norské fondy 2009-2014 mají za cíl přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a také k posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu CZ02 – Životní prostředí.

Nadační fond LASVIT

shutterstock_139584668.jpg

Účelem a posláním nadačního fondu LASVIT je shromažďování prostředků a zdrojů a jejich poskytování fyzickým a právnickým osobám a neziskovým organizacím za účelem jejich finanční, materiální, personální a jiné podpory.

SFRB – Program Živel

shutterstock_82350280.jpg

Státní fond rozvoje bydlení má v rámci svého rozpočtu připravenu vždy rezervu pro případnou potřebu na pomoc k odstranění následků škod způsobených živelní pohromou. Podpora je poskytována ve formě nízkoúročených úvěrů. Živelní pohromou se myslí situace, jež vznikla v důsledku působení přírodních sil, pokud byl v souladu s krizovým zákonem vyhlášen krizový stav nebo třetí stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona. Jedná se o přívalové deště, extrémně silný vítr, mimořádně intenzivní bouřku, mnohdy spojenou s krupobitím.

Nadační příspěvky na podporu kulturních, sportovních, humanitárních a vydavatelských aktivit v Plzni

ostrava-3

U Nadace 700 let města Plzně je možné žádat o příspěvek na pořádání kulturních, sportovních projektů a na vydavatelské aktivity. Příspěvky jsou určeny výhradně na podporu aktivit na území města Plzně.

Dotace pro státní lesy, příspěvkové organizace a státní podniky

shutterstock_156571409.jpg

Ministerstvo obrany poskytuje dotace pro právnické a fyzické osoby hospodařící v lesích na pozemcích důležitých pro obranu státu. Podacím místem pro žádosti zpracované v souladu s nařízením vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti je odbor řízení organizací MO.

MZd ČR – Program č. 2 – Dotace na specializační vzdělávání lékařů u vybraných lékařských oborů

shutterstock_101192473.jpg

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dotační program č. 2, který je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných specializačních oborech uvedených v zákoně č. 95/2004 Sb..

Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

shutterstock_45014305.jpg

Cílem podpory je především uchování kulturního dědictví a tradic regionu vedoucí k zajištění rozvoje, stability, pestrosti a popularizace uměleckého prostředí, k posílení atraktivnosti kultury, k podpoře mladých umělců, i kulturního povědomí a reprezentaci Pardubického kraje.

Dofinancování evropských vzdělávacích projektů v Kraji Vysočina

shutterstock_155319407.jpg

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje program pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů v roce 2018. Dofinancovány zde budou projekty realizované v rámci programu „Erasmus+“, projekty eTwinning a projekty realizované v rámci Česko-německého fondu budoucnosti.

Kraj Vysočina Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru

Dotace na podporu pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zvýšení zájmu o daný sport, podpory rozvoje cestovního ruchu a zviditelnění kraje v národním i mezinárodním měřítku.