Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Podpora rodinné politiky v Jihočeském kraji

shutterstock_155170766.jpg

Všeobecným cílem programu je zajištění podpůrného systému služeb pro rodiny a umožnění koncepčního přístupu k rodinám a k jejich prostředí. Program cílí na možnost vytváření podmínek pro zachování základních funkcí rodiny, prevenci sociálního vyloučení rodin či jednotlivých členů rodin, s cílem zlepšení podmínek pro fungování rodin ve společnosti.

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje

shutterstock_155779511.jpg

Cílem programu je podpořit snížení všeobecných disparit v rozvoji jednotlivých regionů kraje. Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání.

Podpora preventivních a léčebných projektů v Libereckém kraji

shutterstock_101192473.jpg

Dotace na podporu aktivit směřujících ke zlepšení zdravotního stavu a zvyšování kvality života obyvatelstva Libereckého kraje prostřednictvím projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu.

Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany v Libereckém kraji

shutterstock_114541285.jpg

Dotace na podporu realizace ozdravných a rekondičních pobytů uskutečněných v příslušném kalendářním roce pro zdravotně/tělesně postižené občany Libereckého kraje.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje – Plzeňský kraj

fire-1006924__340

Dotace na zabezpečení a systematickou podporu plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany v souladu s „Koncepcí požární ochrany Plzeňského kraje“.

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

shutterstock_45014305.jpg

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví v Pardubickém kraji, zejména s ohledem na vytváření příznivých podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje.

Kraj Vysočina – Program na podporu rozvoje a obnovy základní infrastruktury pro cyklistiku, zvýšení její atraktivity a bezpečnosti

Kraj Vysočina vyhlašuje program na podporu zkvalitňování sítě cyklotras a zvýšení bezpečnostní funkce cyklistiky. Cílem podprogramu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj cykloturistiky a terénní cyklistiky na území Kraje Vysočina.

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů města Plzně

invalidnivozik

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem je pomoc zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem.

Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150

Dotační program je zaměřen na osvětu a výchovu občanů města, prostřednictvím k vlastní odpovědnosti za stav životního prostředí, v němž žijí, jeho udržování a zvelebování, k citlivému přístupu k přírodě a k živým organismům.

Nadace Český literární fond

shutterstock_157240706.jpg

Nadace Český literární fond vyhlašuje program pro umělce, který zahrnuje granty a stipendia vybraných oborů rozdělovaných ve výběrovém řízení. Cílem programu je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu, rozhlasu, televize a novinářství.