Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Výzva na Studijní stipendium Olomouckého kraje

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje.

Dejme (že)nám šanci rovnými příležitostmi

shutterstock_154454747.jpg

Dotaci na genderový audit, vzdělávání žen, marketingové kampaně, publikace podporující rovnost žen a mužů, podporu neziskových organizací a řadu dalších aktivit může získat celé spektrum organizací veřejného, soukromého i neziskového charakteru. 

Dejme (že)nám šanci prevencí domácího násilí

shutterstock_60280690.jpg

Dotace na genderový audit, vzdělávání žen, marketingové kampaně, publikace podporující rovnost žen a mužů, podporu neziskových organizací zabývající se prevencí domácího násilí a řadu dalších aktivit může získat celé spektrum organizací veřejného, soukromého i neziskového charakteru.

Výzva č. 38 ROP SV – prioritní osa 2 – oblast podpory 2.1

shutterstock_143557168.jpg

Cílem výzvy č. 38 ROP SV je posílení vyváženého ekonomického a společenského rozvoje velkých měst jako regionálních center. Zároveň operačními cíly je pak regenerovat a revitalizovat městské prostředí a rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí.

Vláda ČR – Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

shutterstock_155224337.jpg

Dotace v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se poskytuje za účelem podpory efektivní implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice.

Výzva č. 25 Dílčí oblast podpory 1.1.2 Výstavba cyklistických stezek

shutterstock_155878709.jpg

Dotace na výstavbu cyklistických stezek, kterou lze získat v Regionálním operačním programu v Moravskoslezském kraji, mohou získat veřejnoprávní subjekty Moravskoslezského kraje. Cílem je zabezpečit obnovu a modernizaci regionálních silnic, přispívajících k napojení na síť TEN-T, vzájemně propojit hospodářská centra a adekvátním způsobem napojit klíčové dopravní uzly a periferní oblasti na ekonomická centra regionu při minimálních dopadech na ekosystémy.

Operační program Rybářství 2007-2013

shutterstock_156378335.jpg

Podání žádosti do 20. kola Operačního programu Rybářství je možné na téměř veškeré projekty spojené s rybářstvím od investic do akvakultury až po zvyšování odbornosti zaměstnanců. Žádat o dotace mohou rybářská sdružení, rybářské svazy, vzdělávací zařízení i výzkumné ústavy orientované na rybářství. Výjimkou nejsou ani fyzické a právnické osoby podnikající v dané oblasti. Neváhejte využít poslední možnosti programového období 2007-2013 a podat v termínu od 16. do 29. září svoji žádost!

MK ČR – Podpora tradiční lidové kultury

shutterstock_115264639.jpg

Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na podporu tradiční lidové kultury. Žádosti se mohou podávat ve dvou kategoriích (A a B). Kategorie A: výběrové řízení pro různé subjekty, jejichž projekty se zaměří na ochranu jevů v různých oblastech tradiční lidové kultury. Kategorie B: výběrové řízení pro regionální odborná pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady, a pro předkladatele projektů přímo naplňujících konkrétní úkoly Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, zejména Nositele tradice lidových řemesel.

Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na podporu využití potenciálu kulturního dědictví mohou získat obce, svazky obcí, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob. Celková výše dotace z ERDF pro tuto výzvu je 443 mil. Kč a ze státního rozpočtu 78 mil. Kč.

Výzva č. 54 ROP SZ – Prioritní osa 1 – oblast podpory 1.1

shutterstock_154681289.jpg

Dotace na podporu regionů soudržnosti Severozápad lze získat v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007-2013.Hlavním cílem podpory je zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů projektu.