Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji

irrigation-1210072__340

Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.

Dobré životní podmínky zvířat (welfare)

shutterstock_156844055.jpg

V rámci Společné zemědělské politiky (SZP) bylo opět vyhlášeno opatření pro podporu welfare v chovech skotu a prasat. Cílem je motivovat podniky ke zlepšení podmínek, v nichž jsou zvířata chována v konvenčních chovech.

ROP Moravskoslezsko 4.1 – 05 Rozvoj venkova

shutterstock_137074034.jpg

Dotace zaměřená na rozvoj obcí od 500 do 4999 obyvatel v Moravskoslezském kraji má za cíl nejen obnovu, rekonstrukci a modernizaci venkovského prostoru, ale také výstavbu nových komunikací, rozšiřování občanské vybavenosti muzeí, kulturních domů, rekonstrukci a vybavení zdravotnických zařízení, modernizaci škol a současné rozšiřování volnočasových aktivit,  nebo rekonstrukci a využití zchátralých objektů a  mnoho dalšího pro zvýšení atraktivity venkovských obcí.

Středočeský Infrastrukturní fond

kids-1093758__340

Dotace na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a na obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Středočeský kraj Podpora projektů v oblasti kultury

shutterstock_136249811.jpg

Dotace na akce/projekty zejména v oblastech amatérské kultury (divadlo, folklor – tradiční lidová kultura, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura – soutěže a publikační činnost). Dále je možno podpořit celoroční dobrovolnou kulturní činnost, kulturní slavnosti k významným kulatým výročím, historické slavnosti, bitvy a oživení památek, akce/projekty muzejního typu. Vždy by mělo dojít k posílení věhlasu Středočeského kraje.

Co přináší DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020?

Na oficiálním webu Ministerstva pro místní rozvoj byla v únoru zveřejněna Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020, což je dokument který stanoví cíle a priority pro efektivní využívání Evropských dotací a finančních nástrojů v České republice.

Zvládli jsme ji celou pročíst a na jejím konci jsme nalezli konkrétnější informace týkající se novinek a termínů (pokud se to zdaří realizovat) v oblasti administrace projektových žádostí. Základní poznatky se pokusíme shrnout v tomto příspěvku. O jednotlivých programech se můžete dozvědět více na úvodní stránce našeho webu.

Výzva III – II. prodloužení v rámci programu ICT a STRATEGICKÉ SLUŽBY

ICT

Dotace na rozšíření nebo vybudování IT center a datových center mohou získat podnikatelské subjekty (bez ohledu na jejich velikost) na území ČR.

Výzva III – II. prodloužení v rámci programu ROZVOJ

ROZVOJ

Dotace na pořízení nových technologických zařízení a na realizaci projektů zvyšujících efektivnost procesů mohou získat malé nebo střední podniky. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 2,5 mld. Kč.

LII. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v PO 4

Revitalizace

Dotace na kompostárny, odstranění nepovolených skládek  a starých ekologických zátěží spolu s dotacemi na  systémy pro separaci a svoz odpadů mohou získat podnikatelské subjekty, neziskové organizace a veřejnoprávní instituce. Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty o celkových nákladech max. do 50 mil. EUR vč. DPH.

LIV. (prioritní osa 7) výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory

LIV

Dotace  na výstavbu, rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu center, tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru, včetně úprav dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu mohou získat neziskové organizace a veřejnoprávní korporace. Maximálné výše podpory v rámci jednoho projektu činí 30 mil. Kč.