Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji

shutterstock_150754694.jpg

Dotace na podporu podnikatelských projektů malých podnikatelů v Jihočeském kraji mohou získat malí podnikatelé, kteří splňují definici malých podnikatelů a jsou oprávnění podnikat na území ČR a dále obce na území Jihočeského kraje. Maximální výše zvýhodněného regionálního úvěru pro malé podnikatele je 1 mil. Kč. 

Kraj Vysočina – Hospodaření v lesích – Program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích

shutterstock_154633811.jpg

Dotace na podporu snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobenými hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) např. použitím vhodného reprodukčního materiálu s cílem vytvoření pestré dřevinné skladby nově vznikajících porostů, ochranou a potřebnou péčí o založené lesní porosty, výchovou porostů, nebo použitím vhodných technologií, a to z důvodu zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, stabilizace lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu.

Výzva kraje Vysočina v oblasti informačních a komunikačních technologií

shutterstock_154523360.jpg

Program je zaměřen na zvýšení úrovně využití ICT v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a poskytování služeb veřejné správy, vzdělávání v oblasti ICT a podpora rozvoje a výstavby otevřených sítí v Kraji Vysočina (rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA).

Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji

startup-849805__340

Dotační program bude spočívat v podpoře kroužků ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže, které povedou k rozšíření vybrané technické a přírodovědné gramotnosti dětí a mládeže.

Výzva Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

shutterstock_109622666.jpg

Dotaci v rámci kulturních akcí Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK) mohou získat jak právnické osoby a OSVČ, které předloží záměr v souladu s Projektem EHMK či Memorandem o spolupráci Plzeňského kraje a Statutárního města Plzeň. Minimální výše podpory je 50 000 Kč. 

Olomoucký kraj – Program pro vzdělávání ve zdravotnictví

shutterstock_154772753.jpg

Olomoucký kraj zveřejňuje výzvu pro oblast zdravotnictví na rok 2019. Cílem programu je zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele Olomouckého kraje.

Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství v Pardubickém kraji

shutterstock_153095855

Dotaci na výstavbu a rekonstrukci (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod,  kanalizací a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

Výzva: Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ na rok 2014

shutterstock_8344501.jpg

Dotace na finanční a materiální podporu vzdělávání romských žáků a studentů ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy. Cílem programu je finanční a materiální podpora romských studentů a žáků.

Výzva pro předkládání GP 3.1 – Podpora změny přístupu k osobám s duševním onemocněním

shutterstock_140404582.jpg

Dotace na podporu změny přístupu k lidem s duševním onemocněním na jejich integraci na trh práce a do společnosti, mohou získat poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti, svazky obcí, obce, kraje a organizace působící v sociální oblasti. Celková výše alokace je 60 mil. Kč.