Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

MMR – Podpora nestátních neziskových organizací

shutterstock_96303500.jpg

Cílem výzvy je podpořit nestátní neziskové organizace v souladu se státní dotační politikou vůči těmto organizacím v oblastech podpory schválených pro dané období a v souladu s Koncepcí Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v letech 2021 a 2022.

Investujeme v sociálních službách pro kraj Vysočina – Program na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby

shutterstock_155648078.jpg

Cílem programu je zajištění dostupnosti registrovaných sociálních služeb a zlepšení jejich prostorových podmínek nebo vybavení s cílem zkvalitnění poskytování těchto služeb pro co nejširší skupinu občanů Kraje Vysočina.

Podpora vybraných služeb zdravotní péče v Ústeckém kraji

shutterstock_140404582.jpg

Dotace na podporu vybraných služeb zdravotní péče realizovaných poskytovateli zdravotních služeb na území Ústeckého kraje mohou získat fyzické nebo právnické osoby s oprávněním poskytovat zdravotní služby.

MV ČR – Program prevence kriminality

shutterstock_93932968.jpg

Dotace na realizaci rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality.

Nadační fond Zelený poklad – Nás učí příroda

sad

Cílem programu Nás učí příroda je podpořit realizaci projektů systematické environmentální výchovy dětí předškolního věku. Vítané jsou projekty, které podporují mezigenerační spolupráci. 

Město Česká Lípa – Dotační program pro oblast cestovního ruchu

shutterstock_147059792.jpg

Dotace na podporu cestovního ruchu je poskytována na projekty propagující město Česká Lípa a českolipský region (projekty jsou míněny kulturní, sportovní a jiné akce, přímo aktivizující incomingovou turistiku do regionu).

Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

bike-775799__340

Dotace na rozvoj pravidelné zájmové činnosti dětí a mládeže na území města České Budějovice s cílem udržení stávající činnosti organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí a mládeže i podporu nově vzniklých.

Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky

PRI47a53d_mo28k10325

Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.

Kraj Vysočina – Program na podporu environmentálního vzdělávání, osvěty a aktivní účasti na péči a ochraně životního prostředí

Water pouring in woman hand on nature background, environment issues

Dotace na spolufinancování projektů environmentálního vzdělávání široké veřejnosti a environmentálních aktivit z důvodu zvýšení environmentálního povědomí i osobní zodpovědnosti obyvatel kraje za současný a budoucí stav životního prostředí i podpora aktivní účasti obyvatel kraje na péči a ochraně životního prostředí.

Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina

images

Dotace na pomoc vlastníkům při péči o tyto kulturní památky, jejich zpřístupňování a vhodné využívání. Finanční prostředky přispívají k zamezení zanikání kulturních památek způsobené neadekvátní péčí, jejich necitlivým využíváním a nezájmem vlastníků o jejich obnovu.