Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji

sp-5

Dotace na podporu realizace projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji organizacemi, které prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku. Jeho účelem je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je s drogami spojena.

Karlovarský kraj – Podpora aktivit v cestovním ruchu

shutterstock_147059792.jpg

Dotace na zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu a propagace turistických atraktivit v Karlovarském kraji a zkvalitnění destinačního managementu v regionu.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny

shutterstock_155170766.jpg

Dotační program podporu subjektů neziskového sektoru při realizaci aktivit zaměřených na podporu rodiny na území Karlovarského kraje.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji

shutterstock_11343424.jpg

Dotace na podporu komunitní aktivity realizované za účelem podpory komunikace a spolupráce mezi obyvateli lokalit a jejich okolím nebo vzájemné spolupráce s dalšími subjekty nebo institucemi.

AKTION Česká republika – Rakousko

shutterstock_156487580.jpg

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů.

Město Ostrava – Dotace v oblasti rodinné politiky

family-3062249__340

Dotace na systematickou celoroční činnost subjektů, které se věnují vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin, usilují o odstranění překážek, kterým jsou rodiny vystaveny, všestranně je podporují či vyvíjejí jinou činnost v oblasti prorodinných aktivit.

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022

shutterstock_153270923.jpg

Dotace na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.

Program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze

shutterstock_152206601.jpg

Dotace na rozvoj výkonnostního sportu dětí a mládeže zaměřený na udržení, popř. navýšení členské základny i zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost a trenérskou práci.

Dotační řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji

shutterstock_155648078.jpg

Dotační řízení k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby,  jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022.

Dotační řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb

Účelová dotace je určena na financování běžných nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.