Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

MŠMT – Program II – Sportovně talentovaná mládež ČR

shutterstock_49233355.jpg

Program je zaměřen na péči o sportovně talentovanou mládež v organizační struktuře, ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let. Současně je podpora zaměřena na finále celostátního projektu „Olympiády dětí a mládeže“. V podmínkách výzvy vycházíme ze Zásad pro rok 2012-2014, po zveřejnění podmínek pro 2015 bude výzva aktualizována.

MF ČR – Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ14

shutterstock_153690974.jpg

Navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu.

Česko-německý fond budoucnosti

shutterstock_154220933.jpg

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin.

Česko-německý fond budoucnosti: Podpora mediální kompetence

shutterstock_153998516.jpg

Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje své téma pro rok 2017. Fond budoucnosti tématem roku 2017 motivuje české a německé projektové partnery, aby se ve svých společných záměrech soustředili na posilování mediální kompetence. Podporovat bude projekty pro všechny věkové skupiny, které překračují hranice obou států, diferencovaně a kriticky se vyrovnávají s mediální nabídkou a přispívají ke smysluplnému využívání médií.

Individuální dotace JMK

shutterstock_96765793.jpg

Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Dotační program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“

shutterstock_155822744.jpg

Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření v letech 2014 – 2019 a to především efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových územích. Budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rozlivů povodní, budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. Program je rozdělen na 4 podprogramy: 129 262 Podpora projektové dokumentace pro územní řízení, 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení, 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí a 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků.

Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje

shutterstock_121401160.jpg

Dotace na zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí, nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů, a zpracování jejich změn tam, kde změna vyplývá z řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nebo z výhradní potřeby kraje.

Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků

shutterstock_55698064.jpg

Dotace na jednorázové akce (např.  koncert, výstava, setkání na poutních místech), nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšuj informovanost a zájem o náboženskou oblast.

Vláda ČR – Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

shutterstock_154757501.jpg

Dotace v programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti se poskytuje na zabezpečení druhu vykonávané práce krajský koordinátor pro romské záležitosti v organizační struktuře krajského úřadu a zajištění jeho profesního rozvoje.

Implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

shutterstock_96765793.jpg

Dotační program na podporu implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ve své podstatě podporuje jakékoli činnosti spojené s menšinovými jazyky na území České republiky. Především je nakloněn k podpoře chorvatštiny (zejména moravské), polštiny, těšínského nářečí, slovenštiny, ale i němčiny a romštiny.