Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

MZeČR – Dotační program 129 270 2B Podpora na odstraňování povodňových škod

shutterstock_154617818.jpg

Dotace na nápravu povodňových škod vzniklých na státním vodohospodářském majetku. 

MŠMT Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na zlepšování kvalit a vzdělávání pedagogických pracovníků je určena pro všechny veřejné vysoké školy. Cílem této výzvy je podpořit prostřednictvím projektů veřejných vysokých škol studijní programy zaměřené na pedagogiku a učitelství a celkově tak přispět ke zvyšování kvality vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků. Dalším cílem výzvy je napomáhat k tomu, aby absolventi studijních programů neodcházeli po úspěšném ukončení studia mimo školský sektor a naopak začali působit jako pedagogičtí pracovníci na různých stupních školské soustavy.

Město Česká Lípa Program pro poskytování dotací v oblasti cestovního ruchu

shutterstock_147059792.jpg

Dotace na na aktivity v oblasti cestovního ruchu.

Program prevence kriminality na rok 2015

shutterstock_93932968.jpg

Dotace na Program prevence kriminality na rok 2015. V souladu s vládou schválenou „Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015″ (usnesení vlády č. 925) a se souhlasem ministra vnitra byla vyhlášena výzva Programu prevence kriminality na rok 2015.

ROP MS výzva č. 9 Marketing regionu

shutterstock_144792661.jpg

Dotace na zvýšení prosperity ekonomiky a kvality života v regionu a snížení míry nezaměstnanosti, zlepšení image Moravskoslezského kraje, zlepšení mediálního obrazu kraje, upevnění pozice kraje v rámci ČR a EU a rozvoj touch point značky kraje.

Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina

581189

Cílem poskytnutí dotace je podpora a motivace obcí při zabezpečování a ochraně obecního nemovitého majetku prostřednictvím opatření technické ochrany vedoucích k minimalizaci rizikových podmínek umožňujících páchání trestné činnosti, kterými jsou zejména sociální prostředí, technické podmínky aj. Minimalizací těchto podmínek je sledováno omezení páchání trestné činnosti a omezení velikosti skupiny potenciálních či skutečných pachatelů trestné činnosti.

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

stažený soubor

Dotace na obnovu techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů a dotace na podporu občanských sdružení a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární techniky. Dotace přispívají k podpoře dobrovolných hasičů a složek Integrovaného záchranného systému na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Středočeského kraje.

Zájmová práce se žáky mimo vyučování v Královéhradeckém kraji

shutterstock_154220933.jpg

Dotace na zájmové činnosti dětí a mládeže realizované právními subjekty vykonávajícími činnost školy v oblasti volnočasových aktivit.

HORIZONT 2020 – Nové formy inovací

shutterstock_151216508.jpg

Dotace na inovační programy pro otevřené inovace a vědu. V programu H2020 bude vytvořen jediný nástroj na podporu všech inovačních MSP, které mají silnou ambici rozvíjet se, růst a působit nadnárodně. Podpora bude zahrnovat všechny druhy inovací a všechny stupně jejich zavádění. O příspěvek budou moci žádat pouze MSP, které však budou moci podle potřeby spolupracovat s dalšími partnery včetně subkontrahování výzkumných prací. V porovnání s předchozími RP dochází k významné změně, jelikož projekt může být řešen pouze jedním řešitelem. Princip volné volby řešených témat (botom-up) bude zachován.

HORIZONT 2020 – Výzva pro nanotechnologie, pokročilé materiály a výrobu – NMP-PILOTS-2015

shutterstock_157680623.jpg

Nanotechnologie pomáhá Evropě v otázkách řešení globálních výzev, jako je změna klimatu, omezení ve výrobě energie a nedostatek zdrojů, nedostatečný přístup k čisté vodě a bezpečnost potravin, stejně tak pomáhá v oblasti rozšířených onemocnění a dostupné zdravotní péče. Nanotechnologie je všude, v našem oblečení, autech, oknech, počítačích a displejích, a to i v naší kosmetice i medicíně.