Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro roky 2019 až 2020

shutterstock_154633811.jpg

Dotace je poskytována na hospodaření v lesích, na vybrané činnosti v lesním hospodářství, především na hospodaření v lesích, které vyžadují náročnější způsob obhospodařování, a na podporu lesnictví v klimaticky a půdně nepříznivých podmínkách.

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013 – 2019

shutterstock_154633811.jpg

Dotace je poskytována na zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa; udržitelné hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti.

OP VVV Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy

shutterstock_112697752.jpg

Účelem této výzvy je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

OP VVV Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

shutterstock_101192473.jpg

Cílem této výzvy je podpořit rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených studijních programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii zapojené vysoké školy,  zatraktivnit zázemí pro VaV ve výuce a následně podpořit lidské zdroje a zlepšit podmínky vzdělávání spojené s výzkumem. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní program. Sběr žádostí je možný do 1. 9. 2016.

Dotační program na podporu poskytování domácí hospicové péče v Jihomoravském kraji

shutterstock_65429458.jpg

Program podporuje domácí hospicovou péči – smyslem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života dožití ve vlastním sociálním prostředí. 

Podpora ekologických aktivit v Zlínském kraji

shutterstock_155816618.jpg

Cílem Programu je zvýšení kvality a profesionality činnosti subjektů působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) na území Zlínského kraje, posílení preventivní úlohy EVVO jako součásti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí a zvýšení dostupnosti kvalitních služeb EVVO.

Konto Bariéry – Potřebuji pomoc

shutterstock_140404582.jpg

Projekt je určen občanům se zdravotním postižením, neziskovým organizacím a dalším subjektům k získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, podpoře chráněného bydlení a pracovišť a v neposlední řadě také k realizaci kulturních a sportovních aktivit.

Nadace Krása pomoci – Pomoc seniorům

shutterstock_65429458.jpg

Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci podporuje projekty týkající se osobní asistence a pečovatelské služby, aktivizačních programů, dobrovolnictví a nákupu kompenzačních pomůcek a vybavení zařízení pro seniory. Žádosti se mohou zasílat kontinuálně po celý rok.

Výzva Fondu Ústeckého kraje

shutterstock_154069466.jpg

Dotace jsou poskytovány na podporu akcí regionálního významu, podporu činností neziskových organizací, podporu revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí.

OP Zaměstnanost Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2.

Multiracial Hands Surrounding the Earth Globe

Operační program Zaměstnanost vyhlásil další výzvu podporující sociální začleňování a boj s chudobou. Specifickým cílem této výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a také rozvoj sektoru sociální ekonomiky. Žádosti je možné podávat do 30. září 2016.