Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Kulturní dědictví v Jihočeském kraji

previewsamson-0494

Dotace na podporu zachování a obnovy objektů a předmětů kulturního dědictví za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů a podpora vzniku kvalitní předprojektové přípravy obnovy nemovitých kulturních památek, tj. provedení průzkumů potřebných k provedení kvalitní projektové dokumentace obnovy objektu.

Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích v Jihočeském kraji

invalidnivozik

Cílem tohoto dotačního programu je zlepšení přístupnosti objektů občanského vybavení, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství tak, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podporovány budou projekty týkající se stavebních úprav a opatření s cílem zlepšit přístupnost a užívání objektů občanského vybavení (budovy veřejné správy, vzdělávací, sportovní a kulturní zařízení, zdravotní a sociální služby, …), zpřístupnění veřejné dopravy (zastávky, nástupiště, instalace odbavovacích systémů, …) a odstranění bariér na veřejných komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (vozíčkáři, ale také matky s kočárky, slabozrací, nevidomí, neslyšící).

Podpora svazků obcí v Královéhradeckém kraji

shutterstock_154867409.jpg

Královéhradecký kraj vyhlásil výzvu v programu Podpora svazků obcí. Dotační program je určen na částečnou úhradu výdajů na manažera svazků obcí, zabezpečujícího odborný servis (poradenství), podporu činnosti dobrovolných svazků obcí a na pořízení dlouhodobého drobného hmotného majetku dobrovolných svazků obcí.

MK ČR – Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

obr (2)

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2022 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance a výtvarného umění.

MK ČR – VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků

shutterstock_127820870.jpg

Dotace je poskytována na vzdělávací aktivity knihovníků zaměřené na získání dovedností v práci s informačními systémy. Program podporuje základní školení dovedností, nástavbové školení a expertní kurzy. Dotace je poskytována na investiční i neinvestiční náklady.

Ústecká komunitní nadace – Lidé a místo – posilování vztahu k místu

02-lhota-pod-radcem-5-resize-4a02fc15efb40

Ústecká komunitní nadace vyhlásila výzvu k předkládání projektů v rámci programu Lidé a místo – Posilování vztahu k místu. Cílem programu je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných.

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže v Karlovarském kraji

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na zajištění plnění povinnosti kraje vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

SFŽP – Výzva č. 6/2021 Podpora obcí v národních parcích

shutterstock_155816618.jpg

Dotace je poskytována na zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

Nadace Landek Ostrava – Nadační program 2022

mining-349966_640

Nadace poskytuje příspěvky uchazečům na konkrétní projekty na základě výběrových řízení. Mezi podporované aktivity patří např. údržba hornických památek a dokumentů, údržba lokalit souvisejících s hornictvím atd. 

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

shutterstock_56110387.jpg

Dotace na podporu malých a středních podnikatelů se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji.