Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Město Olomouc – Kultura

shutterstock_90430603.jpg

Dotace na podporu rozšiřování nabídky kulturních akcí a celoroční činnosti kulturních organizací ve městě Olomouci, podpora vydávání periodických a neperiodických publikací a zvyšování kvality života ve městě Olomouci.

OP VVV Výzva č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

shutterstock_153270134.jpg

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení VŠ v průřezových oblastech – vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben, přednáškových sálů apod., využívaných napříč studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty. Prostřednictvím výzvy dojde k posílení již realizovaných intervencí z ESF (a ERDF) a bude dosaženo multiplikačního efektu pomocí podpory rozvoje vybavení prostor sdíleně využívaných studenty profitujícími z již realizovaných aktivit.

OP Doprava – Výzva č. 68 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva – Podpora rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic

Nabíjecí stanice

Dotace na podporu infrastruktury pro alternativní paliva zaměřenou na vybudování tzv. páteřní sítě rychlodobíjecích stanic.

Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

branka

Cílem programu je finanční podpora konkrétních projektů rekonstrukce, opravy či výstavby sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury nacházející se na území města Plzně.

Město Plzeň – Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy

shutterstock_107814275.jpg

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb v Pardubickém kraji

shutterstock_156422672.jpg

Tato podpora je určena organizacím poskytujících sociální služby na území Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na aktuální období a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraje na aktuální rok.

Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji

images

Dotace na udržení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji.

Královéhradecký kraj – Propagace zemědělství a místní produkce

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na zvýšení povědomí obyvatel o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí, zlepšení marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů.

Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

shutterstock_154772753.jpg

Obecným cílem projektu podpory nových praxí praktických lékařů je zajištění dostupnosti primární péče pro všechny občany České republiky.

TAČR – 2. Veřejná soutěž programu THÉTA

eko-energie-06-150x150

Cílem programu THÉTA je prostřednictvím podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Ve veřejné soutěži budou podpořeny projekty výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na výzkum ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a projekty zaměřené na podporu dlouhodobých technologických perspektiv v energetice.