Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

MZd ČR Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

shutterstock_96303500.jpg

Cílem programu je posílení společenské role, podpora a integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, stejně jako posílení účasti osob se zdravotním postižením na péči o své zdraví.

Program Čistá energie Praha

shutterstock_140629501.jpg

Dotace jsou určeny na náhradu zdrojů na pevná paliva, náhradu lokálních topidel centrálním vytápěním, rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností, využití obnovitelných zdrojů energie a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech.

Podpora ochrany přírody a krajiny v Libereckém kaji

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na podporu ochrany přírody a krajiny na území Libereckého kraje. Dotace je poskytována v rámci programu resortu životního prostředí a zemědělství a je možné čerpat prostředky např. na ošetřování krajinářsky významné zeleně, údržbu drobných památek nebo na ochranu živočichů a rostlin a péči o biotopy.

Dotace Jihomoravského kraje – „Do světa!“

shutterstock_154220933.jpg

Dotace na podporu zahraničních aktivit SŠ a VOŠ v partnerských regionech JMK, rozvoj jazykových znalostí žáků a studentů, zlepšení výuky cizích jazyků na SŠ a VOŠ, podpora spolupráce se zahraničními partnery.

Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na podporu aktivit souvisejících s partnerskými městy města Plzně a projektů Evropské unie mohou získat partnerská města Plzně. 

Dotační program na podporu sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

shutterstock_140404582.jpg

Dotace je poskytována na zajištění potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením žijících na území Královéhradeckého kraje prostřednictvím sociálních služeb v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Kraje.

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

podpora

Cílem je podpora agroturistiky v Moravskoslezském kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova. Podpora této oblasti přinese významný multiplikační efekt pro další rozvoj turistiky v našem kraji

Výzva k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů

shutterstock_152357099.jpg

Dotace na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy k podání návrhů společných česko-argentinských  výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017. Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímací strany a zpět.

Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby v Plzeňském kraji

shutterstock_140404582.jpg

Dotace na podporu zajištění pečovatelské služby na území Plzeňského kraje mohou získat obce, které mají uzavřenou smlouvu, na základě které je poskytována pečovatelská smlouva, s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Maximální výše dotace není stanovena.

Infrastruktura ICT v Kraji Vysočina

shutterstock_153934175.jpg

Dotace na podporu výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina, kde je účelem poskytovaných finančních prostředků zajistit spolufinancování vytváření základní komunikační infrastruktury a při jejím dalším rozvoji. Cílem programu je rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí).