Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Město Olomouc – Sociální služby

shutterstock_96303500.jpg

Dotace na zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence prohlubování sociální izolace mohou získat právnické a fyzické osoby, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Město Olomouc – Tvorba a ochrana životního prostředí

nature-3289812__340

Dotace na podporu ekologické výchovy a osvěty, předcházení vzniku odpadu a recyklace odpadů, podporu obnovy a rozšiřování zeleně a přírodních prvků, včetně ochrany přírody, krajiny a ochrany zvířat, další užší priority, příp. specifické programy vyhlášené pro daný rok městem Olomouc k řešení určitého aktuálního programu.

Město Olomouc – Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na podporu rozšiřování nabídky vzdělávání pro olomoucké děti a žáky MŠ a ZŠ.

Město Olomouc – Využití volného času dětí a mládeže

shutterstock_152206601.jpg

Dotace na odporu celoroční činnosti organizované pro děti a mládež a jednorázové akce mohou získat právnické nebo fyzické osoba, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty zaměřené na děti a mládež.

Město Olomouc – Prevence kriminality

146674327_0e14f1535b_z

Dotace na podporu aktivit v oblastech sociální prevence, situační prevence a prevence uskutečňované formou vzdělávacích a poradenských činností včetně osvěty, které nejsou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Město Olomouc – Ochrana obyvatel

runner-888016__340

Dotace na podporu činnosti složek integrovaného záchranného systému, preventivně výchovné programy, pořízení, údržba, modernizace a provoz technických prostředků, akce určené pro děti, mládež a veřejnost zaměřené v oblasti podpory.

Moravskoslezský kraj – Program na podporu projektů ve zdravotnictví

shutterstock_156266657.jpg

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit projekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program je určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.

Podpora fundraisingu v Pardubickém kraji

shutterstock_154745477.jpg

Dotace na zajištění větší finanční stability a nezávislosti neziskových organizací a podpora schopnosti získávání finančních prostředků pro jejich činnost prostřednictvím fundraisingu.

Program podpory sociálního podnikání v Pardubickém kraji

shutterstock_136361384.jpg

Dotace na podporu stávajících sociálních podniků v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále na subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

Město Olomouc – Sociální oblast a oblast odstraňování bariér

invalidnivozik

Dotace na podporu zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence prohlubování sociální izolace, rozvoj dobrovolnictví, podpora odstraňování bariér a podpora prorodinných aktivit ve městě Olomouci.