Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů

shutterstock_60475339

Dotace na realizaci aktivit v oblasti podpory aktivní činnosti seniorů na území Karlovarského kraje.

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel

shutterstock_155067413.jpg

Dotace na opravu nebo údržbu historického železničního kolejového vozidla. Za historické se považuje drážní vozidlo, které je zachované pro muzejní či dokumentační účely, případně je využíváno pro příležitostný provoz. 

MZe – Program 129 410 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

shutterstock_95997215.jpg

Dotace na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizační sítě.

Středočeský Humanitární fond „Zdravotnictví“

hand-in-hand-1686811__340

Dotace na podporu paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta.

Státní fond kinematografie – Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

351844-top_foto1-rqi5g

Podpora pro celovečerní hrané, celovečerní i krátkometrážní animované nebo celovečerní i krátkometrážní dokumentární kinematografické dílo je určena projektům, na jejichž výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky.

Nadace ČEZ – Grantové řízení Neziskovky

shutterstock_138495644.jpg-150x150

Grantové řízení Neziskovky je zaměřeno na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti, uvedené v § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména služby sociální péče, prevence a poradenství.

Program na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina

ostrava-3

Dotace na zabezpečení označení, ochranu, zachování a prezentování památek UNESCO, které se nachází na území kraje Vysočina mohou získat města, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO.

Kraj Vysočina – Program na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na podporu výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů, výstavba nebo intenzifikace kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, výstavba nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl.

Podpora aktivit v oblasti prevence kriminality v Karlovarském kraji

shutterstock_112832212.jpg

Dotace na podporu realizace aktivit v oblasti prevence kriminality na území Karlovarského kraje. 

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci

shutterstock_155816618.jpg

Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřených na děti a mládež na území Plzeňského kraje.