Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Státní fond kinematografie – Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

crop-640860-kino_520x250

Podpora je určena pro jednotlivá česká kinematografická díla (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí nebo při nominacích na nejprestižnější mezinárodní ceny.

Program „Podpora nákupu půdy“

enviromenalni vzdelavani

Dotace na pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců mohou získat malé a střední podniky, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis. Podpora je poskytována na podnikatelský záměr, jímž se rozumí nákup pozemků, v rámci vyhlášeného investičního programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro obce se zaměřením na hospodářsky slabé oblasti v Jihočeském kraji

shutterstock_154867409.jpg

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů zvyšování kvality technické infrastruktury obcí se zaměřením na hospodářsky slabé oblasti Jihočeského kraje. Podporu mohou získat obce a sdružení obcí a měst na území Jihočeského kraje. 

Leadership Aid – Ber to osobně

sp-5

Projekt Leadership Aid je nový projekt Nadace VIA, který nabízí dovednosti, sebezkušenost, asistenci, praxi, sdílení a prostor pro růst. Leadership Aid je určen lidem, pro které je normální dávat energii do toho, co jim dává smysl a baví je. Nechtějí za sebe nechat rozhodovat druhé. Za to, co dělají, přijímají odpovědnost a nebojí se chybovat.

PGRLF – Investiční úvěry Zemědělec

shutterstock_131331899.jpg

Cílem Programu Zemědělec je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských prvovýrobců, kdy Příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na nákup plemenných zvířat, přičemž podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalšímu rozvinutí produkce podniku zemědělského prvovýrobce.

SFPI – Program pro mladé

shutterstock_50934190.jpg

Úvěrový program pro mladé do 36 let na pořízení nebo modernizace obydlí. Pro manžele nebo jednotlivce pečující o dítě do 15 let. 

Programy v oblasti rodinné politiky na území hlavního města Prahy

dlane

Dotace na podporu služeb pro rodiny na území hlavního města Prahy mohou získat poskytovatelé služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu formou spolku, pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo jako církevní právnická osoba. 

Dotace hl. m. Prahy v oblasti památkové péče – Program pro vlastníky památkově významných objektů

shutterstock_152064281.jpg

Dotace na stavební a restaurátorské práce neinvestiční povahy, související přímo se zachováním či obnovou památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů mohou získat vlastníci památkově významných objektů.

Grantové řízení hlavního města Prahy v oblasti Akce celopražského významu

shutterstock_113484865.jpg

Dotace na podporu rozvoje projektů zaměřených na vzdělávání odborníků i veřejnosti, podpora osvětové činnosti v oblasti prevence ve zdravotní i zdravotně-sociální oblasti, rozvoj dobrovolnictví, podpora destigmatizace a akcí zaměřených na osoby s postižením nebo ohrožené vyloučením.

Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací v Pardubickém kraji

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a opravy sportovních zařízení, pořízení investičního i neinvestičního movitého majetku sportovních organizací a zařízení, jejichž vlastníkem není Pardubický kraj.