Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv autora

MD ČR – Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel

shutterstock_155067413.jpg

Dotace na opravu nebo údržbu historického železničního kolejového vozidla. Za historické se považuje drážní vozidlo, které je zachované pro muzejní či dokumentační účely, případně je využíváno pro příležitostný provoz. 

Fulbright-Masarykovo stipendium

shutterstock_78879268.jpg

Fulbright-Masarykovo stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou nejenom vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti ale současně jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit.

SZIF 17. – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

shutterstock_155419280.jpg

Dotace na podporu biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách mohou získat uživatelé rybářských revírů.

Kraj Vysočina – Program na podporu zpracování projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na podporu výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů, výstavba nebo intenzifikace kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu, výstavba nebo rekonstrukce malých vodních nádrží včetně rybníků, poldrů a souvisejících vodních děl.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů

older-adult-1546130_960_720

Dotace na realizaci aktivit v oblasti podpory aktivní činnosti seniorů na území Karlovarského kraje.

Státní fond kinematografie – Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

351844-top_foto1-rqi5g

Podpora pro celovečerní hrané, celovečerní i krátkometrážní animované nebo celovečerní i krátkometrážní dokumentární kinematografické dílo je určena projektům, na jejichž výrobě se výrobce nebo koproducent, který má místo podnikání, místo trvalého pobytu nebo sídlo na území České republiky.

Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

shutterstock_33707239.jpg

Dotace na podporu rozvoje požárních jednotek mohou získat obce v Libereckém kraji, které zřizují jednotky požární ochrany.

Program na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina

ostrava-3

Dotace na zabezpečení označení, ochranu, zachování a prezentování památek UNESCO, které se nachází na území kraje Vysočina mohou získat města, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového dědictví UNESCO.

Nadace ČEZ – Grantové řízení Neziskovky

shutterstock_138495644.jpg-150x150

Grantové řízení Neziskovky je zaměřeno na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti, uvedené v § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména služby sociální péče, prevence a poradenství.

Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji

Účelem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a projekty zařazené do Festivalu muzejních nocí 2022, a dále kulturní aktivity a projekty uskutečněné v rámci Noci kostelů 2022.