Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu

Cílem programu je podpořit projekty usilující o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel a místní veřejnosti. Žádat o grant mohou české nevládní neziskové organizace registrované jako spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, farnosti, charity, diakonie a obce. 

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v souladu s dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu a programem Aktion – Česká republika- Rakouská republika o spolupráci ve vědě a vzdělávání na léta 2010-2015 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016.

Podpora pojištění plodin a hospodářských zvířat

Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění. Jedná se o úhradu části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat.

Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 pro zařízení sociálních služeb v Pardubickém kraji

modern-television-5112150__340

Cílem dotačního programu je podpora vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Podpora pro rozvoj zemědělských subjektů

Cílem Programu Zemědělec je vytvoření předpokladů pro rozvoj zemědělských podnikatelů, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti.

Cílem Programu Podpora nákupu půdy je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Cílem výzvy je podpora sociálních služeb komunitního typu, které vznikly jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče. Cílem je podpořit aktivizaci klientů zařízení a takovou práci, která podporuje samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti.